เจ้าภาพร่วม BANIC 2022


ลำดับที่ เจ้าภาพร่วม  
1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 สำนักวิชาบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022