Link โปสเตอร์


โปสเตอร์

 

ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ Chatbot บนแอพพลิเคชั่น Line ของนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ราตรี ฉาสันเทียะ, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, สุกัญญา พยุงสิน และวลี เหราบัตย์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของกลุ่มผู้มาเข้าพักโฮมสเตย์บ้านคุณยาย-ไม้คุณตา บ้านเพ จังหวัดระยอง วรรณวิภา อัถโส และสรชาติ รังคะภูติ, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมช่องยูทูปเกมส์ออนไลน์ ธีรดนย์ วราภรณ์สุภากุล และธีรวีร์ วราธรไพบูลย์
อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุผ่านร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร อลิษา หมาดมานัง, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, รฐา นาราสุรโชติ และกิติชัย ศรีสุขนาม
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จินตนารี สุบานงาม, นันทน กาฬภักดี, ภคพร เอื้อสถาพรกิจ, วริษฐา พึ่งเสมา, วิภาดา หนูวัฒนา, ภิญญดา ชำนาญดีวรเดช และทาริกา แย้มขะมัง
อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เกษศิณี ตั้งอั้น, กัญญารัตน์ ขุนพิลึก, กมลลักษณ์ ประทุมเทือง, โกลัญญา เกรียงไกรเลิศ, ณัฐธิดา หุ่นรูปหล่อ และธนิดา วุฒิเกตุ
การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในจังหวัดอุบลราชธานี อดุลยเดช ตันแก้ว, พัชราวดี กุลบุญญา และกัญญาภัค บุญเจือ
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก สวนนวลจันทร์ บ้านหนองมุก ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กฤตยกมล ธานิสพงศ์, วรนุช กุอุทา, อดุยเดช ตันแก้ว และกิตติยาพร บูระพิน
การบริหารทางการเงินของครัวเรือนในชุมชนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บดินทร์ภัทร์ สุนบุญยรัตน์, ภารวี เกตุสิริ, อดุยเดช ตันแก้ว และปิยธิดา ยี่เข่ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีเงินกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านดงสำโรง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี อดุลยเดช ตันแก้ว, ศิริมล แสนสุข, วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์ และชลีกร น้อยเกษม
กลยุทธ์การตลาดและการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กันตภณ หลอดโสภา, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และฐิติพร อุ่นใจ.
การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ อรพินท์ วงศ์ก่อ, อดุลยเดช ตันแก้ว, จิดาภา พิมพ์ทอง และธนิดา ภู่แดง.
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ศิโรรัตน์ พลไชย และปัญญา แพงเหล่า
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาลิณี ศรีไมตรี, วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์, วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และศุภกัญญา เกษมสุข
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภารวี เกตุสิริ และจีระนันท์ รวมพร
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้บริการผ่านระบบออนไลน์จากร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ศุภาพร แซ่ตั้ง, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, รฐา นาราสุรโชติ และกิติชัย ศรีสุขนาม
ส่วนประสมทางการตลาด และการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของร้านสะดวกซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อัจฉรา ปานชา, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ และกิตติภพ ตันสุวรรณ
ปัจจัยทางการตลาดทาวน์เฮาส์มือสองที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วรุณี ไพรี และธีรวีร์ วราธรไพบูลย์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเขตภาคตะวันออก ยุทธนา ยุทธ์ธนประภา, ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ และศศิยาพัชร พลสังข์กิติภพ
กลยุทธการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวโดยการกางเต็นทแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครนายก วีรวุฒิ วรินทร และธีรวีร วราธรไพบูลย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาการบัญชีตนทุน ธนิดา ภูแดง
การสนับสนุนจากภายนอกและแนวปฏิบัติดานนวัตกรรมในผลการดำเนินงานของ SMEs ปยกนิฏฐ โชติวนิช, วรรณณา ปยรัตนมานนท, วลัยพร สุขปลั่ง และอัญญาณี อดทน

 


การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022