News

# หัวข้อข่าว File วันที่เพิ่ม
1 กำหนดการและตารางการนำเสนอบทความ ระดับชาติ

16 ธ.ค. 60 15:43:06
2 Presentation Topic Lists

16 ธ.ค. 60 15:42:52
3 เบอร์โทรศัพท์รถ TAXI ในจังหวัดอุบลราชธานี

15 ธ.ค. 60 14:56:52
4 Program

8 ธ.ค. 60 15:14:37
5 กำหนดการ

8 ธ.ค. 60 15:13:06
6 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

7 ธ.ค. 60 11:03:32
7 กำหนดการประชุม

13 พ.ย. 60 12:18:49
8 ขยายเวลารับบทความ ถึง 31 ตุลาคม 2560 (ปิดรับบทความ)

11 ต.ค. 60 12:43:45

Conference Event

# หัวข้อ File
1 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2
2 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
3 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
4 นำเสนอห้อง 8201
5 นำเสนอห้อง 8301
6 นำเสนอห้อง 8304
7 International room 15-307
8 International room 15-308
9 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1