วัตถุประสงค์


  1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
  2. เพื่อเป็นเวทีทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ
  3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับหน่วยงานต่าง  ภายในประเทศ

 


การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022