สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 081 593 1844
  • E-mail : Walaiporn.s@ubru.ac.th

 


  • นางสาวธัชสินี กำแมด
  • Phone: (080) 4664424
  • Email: thadsinee.k@ubru.ac.th


การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022