ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดลฤดี  จันทร์แก้ว
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
Factors on Customer Loyalty toward Online Shopping and Satisfaction on Recovery Service Quality in Working-Age Customers on Repurchase

Kasetsart University..
The National and International Conference on Administration and Management (NICAM) 27 September 2021. Kasetsart University.
27 ก.ย.64
Dolruedee Polmitr, Krittiyanee Phongam, Kanthitaphon Chaiyangyuen, Panwad Chaiyapim, and Arisa Kasemsuk. (2021). Factors on Customer Loyalty toward Online Shopping and Satisfaction on Recovery Service Quality in Working-Age Customers on Repurchase Intention. Attapol Kuanliang and Sukanya Buranadechachai Editor. Proceedings of The 10th National and International Conference on Administration and Management (NICAM), Kasetsart University. 27 September 2021, 118-127.
0.40
แสดงข้อมูล...
2
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

กระทรวงวัฒนธรรม.
วารสารวิจัยวัฒนธรรม. 3(2), มกราคม-มิถุนายน, หน้า 46-58.
1 ม.ค.64
ดลฤดี จันทร์แก้ว, วิรินดา สุทธิพรม และวันวิสา มากดี. (2564). การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว. วารสารวิจัยวัฒนธรรม. 3(2), มกราคม-มิถุนายน, หน้า 46-58.
0.40
แสดงข้อมูล...
3
แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี .
การประชุมวิชาการระดับชาติ BANIC2020 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
17 ส.ค.63
พรชนก บุญญานันทกุล วชิระ โมราชาติ และดลฤดี จันทร์แก้ว. (2563). แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ “การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" (217-223). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. .
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. 14(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, 45-51. TCI2
1 ส.ค.63
ดลฤดี จันทร์แก้ว, ชนัฎตรา ว่องไว, กิตพร คำภา และนารีรัตน์ หงส์ทอง. (2563). การศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. 14(2), 45-51.
0.60
แสดงข้อมูล...
5
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริหารจัดการผ้าขิดบ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ.

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น..
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ”
21 ก.ย.62
ดลฤดี จันทร์แก้ว. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริหารจัดการผ้าขิดบ้านคำพระ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ. ใน ช่อ วายุภักตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ” (731-736). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
0.40
แสดงข้อมูล...
6
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุดสังคมสูงวัย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์..
การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 6
22 มิ.ย.62
สุดารัตน์ ถมกระจ่าง, เมธาพร แท้เที่ยงสกุล และดลฤดี จันทร์แก้ว. (2562). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคสังคมสูงวัย. ใน วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 6 “จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี” (96-102). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.
0.20
แสดงข้อมูล...
7
การบริหารจัดการระบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น..
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม”
19 พ.ค.61
เจริญ โสภา และดลฤดี จันทร์แก้ว. (2561). การบริหารจัดการระบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” (424-431). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
0.20
แสดงข้อมูล...
8
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
นิภา ชุญหภิญโญกุล และดลฤดี จันทร์แก้ว. (2560). “ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์,” ใน: ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, บรรณาธิการ. วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 19 ธันวาคม 2560; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ. หน้า 123-126.
0.20
แสดงข้อมูล...
9
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การนำเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ.
21 ธ.ค.59
ดลฤดี จันทร์แก้ว. (2559). เจตคติต่อการัดการเรียนรู้การนำเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่. ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (169-177). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.20
แสดงข้อมูล...
10
การจัดการสารสนเทศทางการ ทองเที่ยวเมืองชายแดน อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ด้านเทคโนโลยีอุตสหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2
19 ต.ค.59
วชิระ โมราชาติ ดลฤดี จันทร์แก้ว และวิรินดา สุทธิพรม. (2559). การจัดการสารสนเทศทางการทองเที่ยวเมืองชายแดน อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. ใน......................... (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “ด้านเทคโนโลยีอุตสหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2” (14-26). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
11
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
1 พ.ค.59
ดลฤดี จันทร์แก้ว และวิรินดา สุทธิพรม. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 4(2), 189-200.
0.80
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2562
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน เมืองชายแดนอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.62  ถึง  31 มี.ค.63 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2561
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
การบริหารจัดการะบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กรณีบ้านหมองมัง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.61  ถึง  31 มี.ค.62 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2560
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.60  ถึง  30 มี.ค.61 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
การจัดการสารสนเทศการท่องเที่ยวเมืองชายแดน อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สู่การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2558
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองชายแดนและการเชื่อมโยงสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.58  ถึง  31 มี.ค.59 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2557
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณี: กลุ่มเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
150,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.57  ถึง  31 มี.ค.58 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรางวัฒนธรรม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2559
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อการเรียนรายวิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ของนักศึกษา ปี 2 สาขาการจัดการทั่วไป ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การนำเสนองานแบบใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.พ.59  ถึง  28 ก.พ.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2557
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
แนวทางการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,395,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2557 2 400,000.00
2558 1 300,000.00
2559 2 335,000.00
2560 1 30,000.00
2561 1 30,000.00
2562 1 300,000.00