งานวิจัย
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ค้นหาตามคำค้น งานวิจัย เช่น ระบบ, ท่องเที่ยว:
แสดงข้อมูลงานวิจัย
No. ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ปีงบประมาณ
ระยะเวลาการวิจัย
การเผยแพร่
1
ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว
อ.เจริญ  โสภา
อ.ศิโรรัตน์  พลไชย
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่สอดคล้องตามทัศนคติของเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  31 ต.ค.64
2
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ผศ.วันวิสา  มากดี
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจาก ผลพลอยได้จากการชำแหละเนื้อโคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร
550,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
 ถึง 
3
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.ศิริมล แสนสุข
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับสมุนไพรและการพัฒนาช่องทางการจัด จ าหน่ายออนไลน์เพ ื่อเสริมสร้างรายได้และเพ ิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ กรณีศ ึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา บ้านดอนกลาง ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  31 ต.ค.64
4
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านปทุม ตำบลปทุม อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริิหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ธ.ค.63  ถึง  26 ก.พ.64
5
อ.ภราดา บุญรมย์
ภราดา บุญรมย์.การพัฒนารูปแบบการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการตลาดและการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดยโสธร
35,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
29 ต.ค.62  ถึง  29 ต.ค.63
6
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกบ้านหนองตอแก้ว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ม.ค.64  ถึง  1 มี.ค.64
7
อ.ศิริมล แสนสุข
การพัฒนาการรวมกลุ่มและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นจากต้นคล้าโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มจักสานต้นคล้า ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
8
อ.ศิริมล แสนสุข
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับสมุนไพรและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์เพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาบ้านดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
9
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.ศิริมล แสนสุข
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
การพัฒนาการรวมกลุ่มและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นจากต้นกล้าโดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษากลุ่มจักสานต้นกล้า ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
10
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน บ้านท่าก่อ
919,666.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
25 ส.ค.63  ถึง  30 ม.ย.64
11
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้
) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ม.ค.64  ถึง  1 ม.ย.65
12
ผศ.อัญญาณี  อดทน
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของแชมพูออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานี
200,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
 ถึง 
13
ผศ.อัญญาณี  อดทน
ผศ.วันวิสา  มากดี
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
330,300.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
 ถึง 
14
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์
การใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านโพธิ์ศรีใต้ หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ม.ค.64  ถึง  15 มี.ค.64
15
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์
ศักยภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนแดง ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ม.ค.64  ถึง  15 มี.ค.64
16
อ.เจริญ  โสภา
อ.เจริญ  โสภา
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่สอดคล้องตามทัศนคติของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จัวหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ก.พ.64  ถึง  31 ม.ค.65
17
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
18
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
25,200.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
19
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
อ.อโนชา สุวรรณสาร
ความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,480.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
20
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในเขต หมู่บ้านดอนอิด่อน ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
1.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ก.ค.64  ถึง  31 ต.ค.64
21
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
พฤติกรรมการจัดการขยะและแนวทางการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี-2
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
22
ผศ.วรนุช  กุอุทา
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
23
ผศ.วรนุช  กุอุทา
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
24
ผศ.วรนุช  กุอุทา
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
41,090.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
25
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการผลิตด้วงมะพร้าวในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
8 มิ.ย.64  ถึง  31 พ.ค.65
26
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
56,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
27
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.ศิริมล แสนสุข
การสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
28
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.ศิริมล แสนสุข
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
26,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
29
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดอุบลราชธานี
26,240.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  1 ก.ย.64
30
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
31
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.ศิริมล แสนสุข
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  1 ก.ย.64
32
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง ตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  1 ก.ย.64
33
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
อ.ไมตรี ริมทอง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
27 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
34
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
25 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
35
อ.ศิริมล แสนสุข
ศึกษาและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตงาดำอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสุขภาพ
130,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
 ถึง 
36
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
อ.รวิ  กลางประพันธ์
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดประทาย
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
37
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
อ.รวิ  กลางประพันธ์
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
38
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
39
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
36,320.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
40
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
อ.ไมตรี ริมทอง
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณฺ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
41
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
42
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
43
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
44
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
45
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  1 ก.ย.64
46
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี
อ.ศราวุธ ชินาภาษ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
38,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
47
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
48
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
45,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
49
ผศ.ดร.ประนอม คำผา
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่สนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
32,800.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
50
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าออนไลน์
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
10 ก.ย.64  ถึง  10 ก.ย.65
51
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
32,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
52
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
53
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขพื้นที่เทศบาลภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
40,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
54
อ.ศราวุธ ชินาภาษ
อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
52,220.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
55
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
การจัดการความรู้และความสามารถเชิงนวัตกรรมในการเป็นตัวคั่นกลางระหว่าง บุพปัจจัยที่มีผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
70,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
56
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
บทบาทของตัวแปรคี่นกลางการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางวัตกรรมที่ถ่ายทอดอิทะิพลของการมุ่งเน้นตลาดไปยังผลการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
57
ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
58
ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
59
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
60
ผศ.วันวิสา  มากดี
อ.ไมตรี ริมทอง
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ย้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
61
ผศ.วันวิสา  มากดี
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
62
ผศ.วันวิสา  มากดี
อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
63
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
64
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
อ.รวิ  กลางประพันธ์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
26,480.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
65
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปี2)
300,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 มี.ค.64  ถึง  1 ก.ย.65
66

ผศ.ดร.ประนอม คำผา

การศึกษาความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
15 มิ.ย.64  ถึง  15 พ.ค.65
67
อ.เจริญ  โสภา
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสังอาหารแบบเด ลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
18 มิ.ย.64  ถึง  18 มิ.ย.65
68
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ดร.โชฒกามาศ พลศรี
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม
225,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
22 มี.ค.64  ถึง  19 ก.ค.64
69
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัตถุดิบกาแฟระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี
459,200.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
70
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและการจัดการของเมล็ดกาแฟคั่วพันธ์โรบัสต้าในจังหวัดอุบลราชธานี
410,800.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2564
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
71
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม, ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เกศินี จันทรโสภณ, อ.กิตติพร สุพรรณผิว, อ.นริศรา สารีบุตร
การให้คำแนะนำกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Thai – idc) ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์.
233,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ม.ค.64  ถึง  31 พ.ค.64
72
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม, ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เกศินี จันทรโสภณ, อ.กิตติพร สุพรรณผิว, อ.นริศรา สารีบุตร
การให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เวชสำอาง และสมุนไพร กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
378,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
19 มี.ค.64  ถึง  1 ก.ย.64
73
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลม, ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. เกศินี จันทรโสภณ, อ.กิตติพร สุพรรณผิว, อ.นริศรา สารีบุตร
การให้คำแนะนำและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย กิจกรรมเส้นทางเกษตรปลอดภัย ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
479,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
3 ส.ค.64  ถึง 
74
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
กิจกรรมขับเคลื่อนการตลาดด้วยระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร. งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
420,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
22 มี.ค.64  ถึง  15 ก.ย.64
75
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
เจนจริยา สืบเพ็ง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
76
อ.อโนชา สุวรรณสาร
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
เฉลิมพร โพคะวัฒน์
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก บ้านเป็ด ตำบลโพนแพงอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
77
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
ฐาณิดา แช่มชื่น
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมกาบบัวบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2564
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64
78
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี
อ.ไมตรี ริมทอง
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบเว็บเซอร์วิส
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ต.ค.62  ถึง  30 ก.ย.63
79
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม มินิมาราธอน BBA RUN ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
5,000.00
2563
1 ม.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63
80
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
อ.นวลปราง ขันเงิน
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ต.ค.62  ถึง  30 ก.ย.63
81
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
Japan Consumption Tax Hike
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
3 ธ.ค.62  ถึง 
82
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
3 มิ.ย.62  ถึง  1 มิ.ย.63
83
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
ความสำเร็จของการจัดการหอพักของผุ้ประกอบการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 พ.ค.63  ถึง  31 ก.ค.64
84
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,250.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
 ถึง 
85
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการธำรงบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายไว้ขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64
86
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
การพัฒนาระบบแปลงผักโดยใช้การตรวจจับและปรับเหมาะอัตโนมัติ.
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64
87
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
ผลกระทบของการเปลี่นแปลงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรที่ส่งผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64
88
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
การพัฒนาระบบแปลงผักโดยใช้การตรวจจับและปรับเหมาะแบบอัตโนมัติ
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.63
89
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี
ผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขใจการทำงานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้ กรณีศึกษา: การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 มิ.ย.63
90
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
แนวทางการปรับตัวเนื่องจากการพลิกผันทางดิจิทัลขององค์กรธุรกิจภาคการค้าขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ส.ค.63  ถึง  31 ก.ค.64
91
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
15 ก.ย.63  ถึง  14 ก.ย.64
92
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
15 ก.ย.63  ถึง  14 ก.ย.64
93
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
แนวทางการปรับตัวเนื่องจากการพลิกผันทางดิจิทัลขององค์กรธุรกิจภาคการค้าขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ก.ย.63  ถึง  31 ส.ค.64
94
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ต.ค.62  ถึง  31 ต.ค.64
95
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
ผศ.ดร.ประนอม คำผา
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ต.ค.62  ถึง  31 ต.ค.63
96
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ส.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63
97
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.ศิริมล แสนสุข
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
29,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64
98
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.ศิริมล แสนสุข
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63
99
อ.ศิริมล แสนสุข
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.
29,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63
100
อ.ศิริมล แสนสุข
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกัทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ.
25,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63
101
อ.ศิริมล แสนสุข
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63
102
ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร
อ.ศุภเทพ  สติมั่น
การพัฒนารูปแบบโมบายคอมเมิร์ซแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริร่วมเพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
 ถึง 
103
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
โครงการสำรวจความพีงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชุมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
47,130.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
19 พ.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63
104
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
24,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ส.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63
105
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพริกของเกษตรกร หมู่ 10 บ้านอ้น ตำบลหัวเรือย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มี.ค.64  ถึง  31 ธ.ค.63
106
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
18 ส.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
107
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
40,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
12 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.64
108
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
12 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.64
109
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
100,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63
110
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
45,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63
111
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63
112
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
 ถึง 
113
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
 ถึง 
114
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ก.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63
115
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ก.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63
116
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63
117
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวตความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริการบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
36,960.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63
118
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
52,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63
119
อ.รวิ  กลางประพันธ์
อ.ไมตรี ริมทอง
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
7 ส.ค.63  ถึง 
120
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63
121
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63
122
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63
123
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี
การพัฒนาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมแบบครบวงจรเส้นทางลุ่มน้ำโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
7 ส.ค.63  ถึง  7 ส.ค.65
124
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะกับความเหมาะสมของพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
30 มิ.ย.63  ถึง  30 มิ.ย.64
125
ดร.โชฒกามาศ พลศรี
คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ์้ออาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวย ในวิกฤการณ์ภาวะโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ต.ค.63  ถึง  31 ต.ค.64
126
ผศ.วรนุช  กุอุทา
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
อ.อโนชา สุวรรณสาร
ความระมัดระวังทางการบัญชีที่ส่งผลต่อค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET50
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64
127
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
การพัฒนารูปแบบการยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
5,000,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2563
 ถึง 
128
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2563
2 ต.ค.62  ถึง  30 ก.ย.63
129
อ.ไมตรี ริมทอง
การพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานหวดนึ่งข้าวเหนียวของชุมชนบ้านวัดศรีประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
1 ต.ค.61  ถึง  31 ส.ค.62
130
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
โมเดลกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความภักดีการใช้บริหารธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
131
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษา กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
132
ผศ.ดร.ประนอม คำผา
การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SSSET THIS Index พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
133
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การปรับตัวของสถานประกอบการในการจ้างแรงงานภายใต้นโยบายค่าแรงงานขั้นต่ำเกิน ๓๐๐ บาท กรณีศึกษาสถานประกอบการภาคบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
134
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
อ.เจริญ  โสภา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กรณีศึกษาผู้ใหญ่บ้านในเขตภาคอีสานตอนล่าง
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
135
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
การจำแนกข้อความคิดเห็นการใช้บริการร้านอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อความคิดเห็น
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
136
อ.ภราดา บุญรมย์
การมีระบบการบริหารงานที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
137
ผศ.วันวิสา  มากดี
กระบวนการการจัดการความรู้ด้านผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทุ่ง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
138
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับผ้าทอท้องถิ่นและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนทอผ้ากาบบัวบ้านเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
139
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
140
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
นวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
141
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ
ผศ.วันวิสา  มากดี
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิตอลของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
142
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
143
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
การสร้างและสื่อสารตราสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
144
ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
แนวทางการสร้างเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ จากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ สัมพันธภาพในครอบครัวและบรรยากาศองค์การแบบธรรมาภิบาล
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
145
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การปรับตัวของสถานประกอบการในการจ้างแรงงานภายใต้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำเกิน ๓๐๐ บาท กรณีศึกษาสถานประกอบการภาคบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
1 ต.ค.61  ถึง  30 ก.ย.62
146
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
การจำแนกข้อความคิดเห้นการใช้บริการร้านอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อความคิดเห็น
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
1 ต.ค.61  ถึง  31 ส.ค.62
147
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์.
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
2 ก.ย.62  ถึง  3 ส.ค.63
148
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ
ผศ.วันวิสา  มากดี
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
1 มิ.ย.62  ถึง  30 ก.ย.63
149
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
การสรา้งและการสื่อสารตราสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
7 ม.ค.62  ถึง  25 ธ.ค.63
150
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ
ผศ.วันวิสา  มากดี
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิตอลของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
1 มิ.ย.62  ถึง  30 ก.ย.63
151
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ
ผศ.วันวิสา  มากดี
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
1 มิ.ย.62  ถึง  23 ก.ย.63
152
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
การสร้างและสื่อสารตราสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
7 ม.ค.62  ถึง  4 ม.ค.64
153
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
7 ม.ค.62  ถึง  4 ม.ค.64
154
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร
โครงการสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
599,060.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
 ถึง 
155
อ.ภราดา บุญรมย์
-ภราดา บุญรมย์(2562).การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการตลาดบนเครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดและการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดยโสธร: งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562.
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
29 มี.ค.62  ถึง  29 มี.ค.63
156
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน เมืองชายแดนอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
1 มี.ค.62  ถึง  31 มี.ค.63
157
อ.รติ ท่าโพธิ์
การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสินค้าภูมิปัญญาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
1 ม.ย.62  ถึง  1 ม.ย.63
158
ดร.โชฒกามาศ พลศรี
การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2562
1 ก.ค.62  ถึง  1 ม.ค.63
159
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
160
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
161
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
162
อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
163
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสำหรับผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมคราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
164
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
165
ผศ.วรนุช  กุอุทา
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
166
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
167
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
168
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
169
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ผศ.อัญญาณี  อดทน
การบูรณาการรูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชน มีส่วนร่วมของอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
170
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
อ.อโนชา สุวรรณสาร
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
การบัญชีต้นทุนการเกษตรปลูกหม่อน เลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
171
ผศ.อัญญาณี  อดทน
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
172
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มเกษตร
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
173
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
โอกาสทางการค้า​และระบบโลจิสติกส์​ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
174
ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร
การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดยผ่านแอปพลิเคชั่น
530,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
175
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
ความพึงพอใจของผู้รับบีการในเขคพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
28,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
176
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
ความพึงพอใจของผู้รับบีการในเขคพื้นที่องค์การบีหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
20,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
177
อ.ไมตรี ริมทอง
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี
150,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
178
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
การบัญชีต้นทุนการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
298,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
179
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
ผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
180
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
40,880.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
181
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
182
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน่องไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
183
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
184
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
185
ผศ.อัญญาณี  อดทน
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน ตำบลหนองขอน อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
186
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การสื่อสารในยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
187
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
กิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคในโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
99,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
188
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญารสู่ Premium 0T0P ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง จังหวัดยโสธร
750,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
189
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
190
ดร.โชฒกามาศ พลศรี
การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรเป้าหมาย
90,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
191
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของฝากของท่ระลึกเน้นอัตลักษณ์บ้านชีทวน อ.เมืองจ.อุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
192
ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมเส้นทางบุญของจังหวัดอุบลราชธานีตามแนวคิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
341,700.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
193
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร
รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
194
อ.ภราดา บุญรมย์
โครงการแนวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมเส้นทางบุญของจังหวัดอุุบลราชธานีตามแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
195
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
196
อ.เกรียงไกร ดำรงกุล 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
197
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
การบูรณาการรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมของธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี
258,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
198
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
264,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
199
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ
200,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
200
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
298,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
201
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดยผ่านแอพลิเคชั่น
500,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
202
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
203
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลักราชภัฏอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
204
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
205
ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร
การพัฒนาหนังสือเรียนแบบพกพาโดยเทคโนโลยีออกเมนต์เต็ดเรียลลิตี้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
206
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
สถาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านขายของฝากในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
207
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
208
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
209
ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
210
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานีกรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
211
ผศ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
การประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
212
ผศ.อัญญาณี  อดทน
ตำราวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
213
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
ตำราการจัดการเชิงกลยุทธ์
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
214
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
215
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
เทคนิคการสื่อสารในการประสานงานระหว่างแผนก
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
216
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
217
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคเอกชน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
218
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี
การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าของตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
219
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเทศกาลแห่เทียน จ.อุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
220
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของนักท่องเที่ยวในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
221
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลนเนียมออโต้ จำกัด
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
222
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
223
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
อ.เจริญ  โสภา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
224
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้ชุดคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญตามแนวคิดของพาเรโต
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
225
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
226
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวกล้องงอกในจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
227
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ
ตำรา หลักเศรษฐศาสตร์
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
228
ผศ.วรนุช  กุอุทา
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
229
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
การพัฒนาทักษะการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
230
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
231
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
232
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
คุณภาพการให้บริการของแผนกแผนการและการลงทุนในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
233
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า กรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
234
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร
การจัดการกลยุทธ์ในภาวะวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
235
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร
Human Resource Management and Competitveness Affecting Tourism Industry Success
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
236
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ตำราการเป็นผู้ประกอบการ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
237
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
เอกสารคำสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
238
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ศึกษาแนวทางการปรับกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง2
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
239
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ผศ.ดร.ประนอม คำผา
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
240
อ.ศราวุธ ชินาภาษ
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการฟาร์มแพะเนื้อบนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรเพาะเนื้อ
458,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
1 ม.ค.61  ถึง  31 ต.ค.62
241
ผศ.วรนุช  กุอุทา
ผศ.วรนุช  กุอุทา
การลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธาน
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
1 ต.ค.61  ถึง  30 พ.ย.62
242
ผศ.วรนุช  กุอุทา
ผศ.วรนุช  กุอุทา
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
1 ต.ค.61  ถึง  31 ต.ค.61
243
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
ผศ.วรนุช  กุอุทา
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
1 ต.ค.60  ถึง  30 ก.ย.61
244
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
3 มิ.ย.62  ถึง  31 ต.ค.62
245
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
264,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
 ถึง 
246
ผศ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว
อ.เจริญ  โสภา
การบริหารจัดการะบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กรณีบ้านหมองมัง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
1 มี.ค.61  ถึง  31 มี.ค.62
247
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
การพัฒนาธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี
520,400.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 ต.ค.59  ถึง  31 มี.ค.61
248
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี
อ.ไมตรี ริมทอง
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
การศึกษาปัจจัยหลายทางเลือกของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาฐานข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)
404,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 ก.ย.59  ถึง  31 มี.ค.61
249
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์
อ.ไมตรี ริมทอง
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
250
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย
สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
   
รวม
24,746,619.00
     
Page 1 / 2 Pages