แสดงข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ ผลงาน
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร/หัวข้อไฟล์
ไฟล์แนบ
1
ดลฤดี จันทร์แก้ว, ชนัฎตรา ว่องไว, กิตพร คำภา และนารีรัตน์ หงส์ทอง. (2563). การศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. 14(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, 45-5
     
ทั้งหมด 1 หน้า  [ 1 แถว]