แสดงข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ ผลงาน
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร/หัวข้อไฟล์
ไฟล์แนบ
1
ดลฤดี จันทร์แก้ว, วิรินดา สุทธิพรม และวันวิสา มากดี. (2564). การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว. วารสารวิจัยวัฒนธรรม. 3(2), มกราคม-มิถุนายน, หน้า 46-58.
2
Dolruedee Polmitr, Krittiyanee Phongam, Kanthitaphon Chaiyangyuen, Panwad Chaiyapim, and Arisa Kasemsuk. (2021). Factors on Customer Loyalty toward Online Shopping and Satisfaction on Recovery Service Quality in Working-Age Customers on Repurchase Intenti
     
ทั้งหมด 1 หน้า  [ 2 แถว]