ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ค้นหาตามคำค้น งานวิจัย เช่น ระบบ, ท่องเที่ยว:
แสดงข้อมูลงานวิจัย
No. ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ปีงบประมาณ
ระยะเวลาการวิจัย
การเผยแพร่
1
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
2
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
คุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
3
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
คุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
4
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.รวิ  กลางประพันธ์
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
5
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
อาจารย์ศิริมล แสนสุข
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประชาชน แบบบูรณาการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
22,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
6
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อาจารย์อโนชา สุวรรณสาร
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
7
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
คุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
8
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อาจารย์อรพินท์ วงศ์ก่อ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
9
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.รวิ  กลางประพันธ์
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
10
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อาจารย์อรพินท์ วงศ์ก่อ
อาจารย์ศิริมล แสนสุข
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
11
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อาจารย์ศิริมล แสนสุข
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
12
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
13
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
14
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
15
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.รวิ  กลางประพันธ์
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
21,250.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57
16
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรที่มีต่อคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
17
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (สัญญาเลขที่ ศภ.7-30/2557).
1,399,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
5 ก.พ.57  ถึง  20 ส.ค.57
18
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสู่เชิงพาณิชย์ (สัญญาเลขที่ ศภ.7-33/2557)
980,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
29 ก.ค.57  ถึง  22 ก.ย.57
19
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
วีดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประจำปี 2557 (สัญญาเลขที่ ศภ.7-33/2557)
230,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
29 ก.ค.57  ถึง  22 ก.ย.57
20
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาเฉพาะทางเชิงลึกด้านการตลาด (สัญญาเลขที่ ศภ.7-27/2557)
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
6 ธ.ค.56  ถึง  15 มิ.ย.57
21
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (ศภ.7-28/2557)
260,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
22 ม.ค.57  ถึง  31 ก.ค.57
22
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
กิจกรรมประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ (ศภ.7-29/2557)
660,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
22 ม.ค.57  ถึง  31 ก.ค.57
23
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
กิจกรรมออกแบบเครื่องทุ่นแรงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต OTOP (ศภ.7-32/2557)
700,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
11 ม.ย.57  ถึง  20 ก.ย.57
24
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกับผู้ผลิตสินค้าชุมชนในเขตอีสานตอนล่าง เพื่อขยายโอกาสและรองรับการเปิดเสรีทางการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
25
ผศ.ประนอม คำผา
การศึกษาคุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
2 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
26
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ผศ.นิตยา พร้อมพรม
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
27
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญา ภาษา และวัฒนธรรม
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
28
อ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว
แนวทางการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
29
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
30
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
31

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างค่านิยมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ของสังคมเมืองกับสังคมชนบทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
350,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
32

สถานการณ์ทางการผลิต และสถาการณ์ทางการตลาดของพริกพื้นเมืองหัวเรือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
475,895.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2558
15 ม.ย.58  ถึง  14 ม.ย.59
33

การศึกษาพฤติกรรมการพนันของวัยรุ่นในบริบทของสังคมไทยภาคอีสานพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร
363,600.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2558
1 มี.ค.58  ถึง  31 ม.ค.59
34

การยกระดับทักษะแรงงานกี่งฝีมือและมีฝีมือระดับกลางที่มิได้ผ่านการศึกษาจากอาชีวิศึกษาขององค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
633,490.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
2 ธ.ค.56  ถึง  30 พ.ย.57
35

แบบแผนรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับการสร้างสมดุลในการดำรงชีพ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
489,320.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ก.ย.56  ถึง  31 ส.ค.57
36
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
อิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
37
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของประเทศไทย
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
38
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
คุณลักษณะของแรงงานที่พึงประสงค์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
39
อ.พัชราภร หอมจำปา
รูปแบบการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นประชากรที่อ่อนแอหรือเปราะบางในพื้นที่ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
40
อ.พัชราภร หอมจำปา
การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
41
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชีที่เป็นปัจจุบันกับคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
42
อ.ไมตรี ริมทอง
อ. วชิระ โมราชาติ
การพัฒนาฐานข้อมูลร้านค้าของฝากเมืองอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
43
ผศ.วรนุช  กุอุทา
กระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
44
อ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  1 ก.ย.57
45
อ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นวายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
46
ผศ.พูลทรัพย์ หวังดี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนบุคคลและปัญหาทางการเงินของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
47
ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
การตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
48
ผศ.วาสนา กวีนัฏธยานนท์
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทจำกัดที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของ ในจังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2557
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57
49
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
ผลกระทบของการจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างตามนโยบายจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2558
1 ต.ค.57  ถึง  30 ก.ย.58
50
อ.วิรินดา  สุทธิพรม
อ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย ลาว กัมพูชา กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และศรีสะเกษ
300,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2558
1 ต.ค.57  ถึง  30 ก.ย.58
51
อ.ไมตรี ริมทอง
การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยทฤษฎีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60
52
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 ต.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
53
ผศ.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
การพัฒนาธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี
520,400.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
1 ต.ค.59  ถึง  31 มี.ค.61
54
อ.เกรียงศักดิ์  รักภักดี
อ.ไมตรี ริมทอง
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
การศึกษาปัจจัยหลายทางเลือกของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาฐานข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)
404,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 ก.ย.59  ถึง  31 มี.ค.61
55
อ.ส่งศรี  ลี้หิรัญญพงศ์
อ.ไมตรี ริมทอง
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
อ.เกรียงศักดิ์  รักภักดี
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
อ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
56
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
57
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
58
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
การพัฒนาทักษะการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
59
อ.นวลปราง ขันเงิน
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
60
ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61
61
ดร.ปิยนุช วรบุตร
การพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
62
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
63
ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
64
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
65
อ.ศิริมล แสนสุข
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าไหมลายกาบบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
66
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช
อ.รติ ท่าโพธิ์
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักเทียนพรรษาแบบมีส่วนร่วม วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
67
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
68
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
การศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า ตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
69
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
70

การสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
71
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
222,040.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
72
ผศ.ประนอม คำผา
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
73
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
ผลกระทบต่อการใช้ซอฟแวร์ในการงานบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
74
อ.เจริญ  โสภา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์
350,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
 ถึง 
75
อ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผลิตภัณฑ์กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
 ถึง 
76
ผศ.วรนุช  กุอุทา
สภาพปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
 ถึง 
77
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี
3,103,479.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
78
อ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีธุรกิจนำเที่ยว
413,775.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
 ถึง 
79
ผศ.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
การพัฒนานโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาธุรกิจที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
 ถึง 
80
อ.เกรียงศักดิ์  รักภักดี
อ.ไมตรี ริมทอง
การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดอุบลราชธานีโดยการใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60
81
ผศ.มาลินี  ศรีไมตรี
การพัฒนานโยบายด้านรูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2559
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60
82
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
การพัฒนาศักยภาพด้าการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
370,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2559
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60
83
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
520,400.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2560
 ถึง 
84
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
บทบาทขององค์กรภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)
414,600.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
 ถึง 
85
ผศ.มาลินี  ศรีไมตรี
ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกร 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
402,690.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
 ถึง 
86
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดิสินใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
 ถึง 
87
อ.เจริญ  โสภา
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะในการทำงานระหว่างแรงงานไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านชาว กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
 ถึง 
88
ผศ.วรนุช  กุอุทา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
 ถึง 
89
อ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2560
 ถึง 
90
อ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
อ.ส่งศรี  ลี้หิรัญญพงศ์
เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
91
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
การเปิดเผยข้อมูลการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
92
อ.ไมตรี ริมทอง
การพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานหวดนึ่งข้าวเหนียวของชุมชนบ้านวัดศรีประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
1 ต.ค.61  ถึง  31 ส.ค.62
93
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
94
อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
95
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสำหรับผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมคราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
96
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
97
อ.เจริญ  โสภา
อ.ดลฤดี  จันทร์แก้ว
การบริหารจัดการระบบคุณภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กรณี บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
98
ผศ.วรนุช  กุอุทา
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
99
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
โมเดลกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความภักดีการใช้บริหารธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
100
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษา กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
101
ผศ.ประนอม คำผา
การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SSSET THIS Index พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
102
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การปรับตัวของสถานประกอบการในการจ้างแรงงานภายใต้นโยบายค่าแรงงานขั้นต่ำเกิน ๓๐๐ บาท กรณีศึกษาสถานประกอบการภาคบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
103
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
อ.เจริญ  โสภา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กรณีศึกษาผู้ใหญ่บ้านในเขตภาคอีสานตอนล่าง
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
104
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
การจำแนกข้อความคิดเห็นการใช้บริการร้านอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อความคิดเห็น
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
105
อ.ภราดา บุญรมย์
การมีระบบการบริหารงานที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
106
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
107
ผศ.วิกานดา เกษตรเอี่ยม
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
108
อ.เกรียงศักดิ์  รักภักดี
อ.ไมตรี ริมทอง
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
อ.วชิระ โมราชาติ
อ.เกียรติศักดิ์ พระเนตร
การพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา (ระยะที่2)
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
109
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
110
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
อ.อัญญาณี  อดทน
การบูรณาการรูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสู่ชุมชน มีส่วนร่วมของอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
111
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
อ.นวลปราง ขันเงิน
ดร.เสรี สมชอบ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
112
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
อ.อโนชา สุวรรณสาร
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
การบัญชีต้นทุนการเกษตรปลูกหม่อน เลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
113
อ.อัญญาณี  อดทน
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
114
อ.วันวิสา  มากดี
กระบวนการการจัดการความรู้ด้านผู้ประกอบการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทุ่ง ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
115
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับผ้าทอท้องถิ่นและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนทอผ้ากาบบัวบ้านเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
116
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
117
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
นวัตกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
118
อ.ฐิติพร  อุ่นใจ
อ.วันวิสา  มากดี
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิตอลของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
119
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
120
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
การสร้างและสื่อสารตราสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
121
ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
แนวทางการสร้างเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ จากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ สัมพันธภาพในครอบครัวและบรรยากาศองค์การแบบธรรมาภิบาล
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
3 ก.ย.61  ถึง  30 ก.ย.62
122
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
อาจารย์พิกุล สายดวง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
123
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.พิกุล สายดวง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
124
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.พิกุล สายดวง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
40,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
125
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
126
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
อ.กิตธวัช บุญทวี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
28,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
127
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.ศิริมล แสนสุข
อ.กิตธวัช บุญทวี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
128
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
อ.กิตธวัช บุญทวี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
129
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
อ.ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
130
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.วิรัญญา สุทธิกุล
อ.ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
131
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
อ.วิรัญญา สุทธิกุล
อ.พิกุล สายดวง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
28,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
132
ผศ.ประนอม คำผา
อ.ศิริมล แสนสุข
อ.ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,900.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
133
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์
อ.กิตธวัช บุญทวี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
134
ผศ.ประนอม คำผา
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
อ.กิตธวัช บุญทวี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
135
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
อ.กิตธวัช บุญทวี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
136
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
อ.รติ ท่าโพธิ์
อ.ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
137
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์
อ.รติ ท่าโพธิ์
อ.พิกุล สายดวง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
138
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
อ.ชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
139
อ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มเกษตร
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
140
อ.วิรัญญา สุทธิกุล
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
โอกาสทางการค้า​และระบบโลจิสติกส์​ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
141
ดร.ปิยนุช วรบุตร
การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดยผ่านแอปพลิเคชั่น
530,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
142
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
ความพึงพอใจของผู้รับบีการในเขคพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
28,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
143
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
ความพึงพอใจของผู้รับบีการในเขคพื้นที่องค์การบีหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
20,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
144
อ.ไมตรี ริมทอง
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี
150,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
145
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์
การบัญชีต้นทุนการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
298,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
146
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ
ผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
147
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
40,880.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
148
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอกจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
149
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน่องไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
150
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
151
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
152
อ.อัญญาณี  อดทน
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน ตำบลหนองขอน อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
200,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
153
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
การสื่อสารในยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
154
อ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
กิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคในโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
99,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
155
อ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญารสู่ Premium 0T0P ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง จังหวัดยโสธร
750,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
156
อ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
157
อ.โชฒกามาศ พลศรี
การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรเป้าหมาย
90,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
158
ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของฝากของท่ระลึกเน้นอัตลักษณ์บ้านชีทวน อ.เมืองจ.อุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
159
ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมเส้นทางบุญของจังหวัดอุบลราชธานีตามแนวคิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
341,700.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
160
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม
ดร.อโณทัย  หาระสาร
รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
161
อ.ภราดา บุญรมย์
โครงการแนวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมเส้นทางบุญของจังหวัดอุุบลราชธานีตามแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
162
อ.ฐิติพร  อุ่นใจ
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
163
อ.เกรียงไกร ดำรงกุล 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
164
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
การบูรณาการรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมของธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี
258,500.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
165
ดร.อโณทัย  หาระสาร
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
264,500.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
166
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ
200,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
167
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
298,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
168
ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดยผ่านแอพลิเคชั่น
500,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
169
อ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
170
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
อ.วิรินดา  สุทธิพรม
อ.ศิริมล แสนสุข
นางสาวธัชสินี กำแมด
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
171
อ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลักราชภัฏอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
172
อ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์
ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
173
ดร.ปิยนุช วรบุตร
การพัฒนาหนังสือเรียนแบบพกพาโดยเทคโนโลยีออกเมนต์เต็ดเรียลลิตี้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
174
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
สถาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านขายของฝากในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
175
อ.ฤติมา มุ่งหมาย
การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
176
ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
177
ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
178
ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง
อ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานีกรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
179
อ.ศุภกัญญา  เกษมสุข
การประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
180
อ.อัญญาณี  อดทน
ตำราวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
181
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
ตำราการจัดการเชิงกลยุทธ์
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
182
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
183
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
เทคนิคการสื่อสารในการประสานงานระหว่างแผนก
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
184
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
185
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคเอกชน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
186
อ.บุษยมาส  ชื่นเย็น
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี
การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าของตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
187
ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเทศกาลแห่เทียน จ.อุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
188
ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของนักท่องเที่ยวในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
189
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลนเนียมออโต้ จำกัด
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
190
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
191
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์
อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญรมย์
กลยุทธ์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างโอกาสเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนไทย-ลาว ในภูมิภาคอาเซียน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
192
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
อ.เจริญ  โสภา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
193
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการประยุกต์ใช้ชุดคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญตามแนวคิดของพาเรโต
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
194
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
195
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวกล้องงอกในจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
196
อ.ฐิติพร  อุ่นใจ
ตำรา หลักเศรษฐศาสตร์
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
197
ผศ.วรนุช  กุอุทา
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
198
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
การพัฒนาทักษะการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
199
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
200
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
อ.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
201
ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล
คุณภาพการให้บริการของแผนกแผนการและการลงทุนในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
202
ดร.อโณทัย  หาระสาร
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า กรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
203
ดร.อโณทัย  หาระสาร
การจัดการกลยุทธ์ในภาวะวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
204
ดร.อโณทัย  หาระสาร
Human Resource Management and Competitveness Affecting Tourism Industry Success
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
205
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
อาจารย์สรายุทธ พรเจริญ
อาจาจารย์ดุสิต จักรศิลป์
การศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
206
ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ตำราการเป็นผู้ประกอบการ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
207
ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
เอกสารคำสอนรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
208
ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ศึกษาแนวทางการปรับกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง2
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
209
ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ผศ.ประนอม คำผา
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ
บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
2 ต.ค.60  ถึง  28 ก.ย.61
210
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว
การปรับตัวของสถานประกอบการในการจ้างแรงงานภายใต้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำเกิน ๓๐๐ บาท กรณีศึกษาสถานประกอบการภาคบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2562
1 ต.ค.61  ถึง  30 ก.ย.62
211
อ.ศราวุธ ชินาภาษ
อ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการฟาร์มแพะเนื้อบนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรเพาะเนื้อ
458,880.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2561
1 ม.ค.61  ถึง  31 ต.ค.62
   
รวม
30,071,680.00
     
Page 1 / 1 Pages