ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. อดุลยเดช  ตันแก้ว
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
SWOT Analysis for Strategic Planning

Bangkok.

2564
Adunyadet Tankaeo, Piyakanit Chotivanich, Kanesaun Keela, Thi Huynh Thy Le, Laongdao Namwongsri and Suphaluk Srinual. (2021). SWOT Analysis for Strategic Planning. 6th Universal Academic Cluster International Online Conference in Bangkok 29 July 2021 by https://meet.google.com. pp.154-164. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
2
Business Management in the Digital Transformation. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

จริตติญา เต้าทอง และอดุลยเดช ตันแก้ว. “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารรายรับรายจ่ายด้วยบัญชีครัวเรือน : กรณีศึกษา บ้านโด่งโต่งโต้น ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร, ในปานฉัตร อาการักษ์ (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Business Management in the Digital Transformation. (237-245). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
อดุลยเดช ตันแก้ว, และพัชราวดี กุลบุญญา. (2563). สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, ใน หทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" (277-284). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การวางแผนและหลักฐานการตรวจสอบภายใน

อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ..
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
พรชัย วีระนันทาเวทย์, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2563). การวางแผนและหลักฐานการตรวจสอบภายใน, ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" (361-372). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม มินิมาราธอน BBA RUN ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ..
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, วลัยพร สุขปลั่ง, อดุลยเดช ตันแก้ว, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2563). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม มินิมาราธอน BBA RUN ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" (55-62). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ..
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
อดุลยเดช ตันแก้ว, พรชัย วีระนันทาเวทย์, และวุฒินันท์ ทวีศรี. (2563). ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี, ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
7
The Organizational Commitment, Work Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, and Employee Performance

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรยูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์.
The Academic Cooperation Network between The Faculty of Management Science from Northern Rajabhat University 8 Areas The 2nd International Conference of Academic Management Science 7th February 2020 Phetchabun Rajabhat University.
Adunyadet Tankaeo. (2020). The Organizational Commitment, Work Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, and Employee Performance. The Academic Cooperation Network between The Faculty of Management Science from Northern Rajabhat University 8 Areas The 2nd International Conference of Academic Management Science. (596 - 609) Phetchabun: Phetchabun Rajabhat University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
8
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0.
2561
อดุลยเดช ตันแก้ว, สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และชัยภัทร โกศัลวิตร. (2561). แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (283-293). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิรินดา สุทธิพรม, วลัยพร สุขปลั่ง, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2559). การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี, ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ" (160-168). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
10
The Attitudes of the Consumers in Ubon Ratchathani Municipality Zone towards the Marketing Combination of 7-eleven Business in the Ubon Ratchathani Municipality Proximity

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Adunyadet Tankaeo, Ratchaneekorn Pomfoo, and Le Thi Thu H. (2017). “The Attitudes of the Consumers in Ubon Ratchathani Municipality Zone towards the Marketing Combination of 7-eleven Business in the Ubon Ratchathani Municipality Proximity,” The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 281-289. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
11
การซื้อสินค้าและบริการของบุคลาการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อดุลยเดช ตันแก้ว, อำไพ ยงกุลวณิช, และอุบลวรรณ ด่านณรงค์. (2560). การซื้อสินค้าและบริการของบุคลาการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (115-122). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
12
การสรรหาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อดุลยเดช ตันแก้ว และโญชิตานันท์ เข็มพันธ์. (2560). การสรรหาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (69-73). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
13
คุณลักษณะภาวะผู้นำในยุค Thailand 4.0

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศิริยาพร บุญแสน, โชฒกามาศ พลศรี, และวิรินดา สุทธิพรม. (2560). คุณลักษณะภาวะผู้นำในยุค Thailand 4.0, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (414-421). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
14
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, โกวิทย์ มั่นคง, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2559). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (119-131) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
15
นโยบายด้านสวัสดิการแรงงานสูงอายุ

.

อดุลยเดช ตันแก้ว, กฤษดา ประจักษ์แจ้ง, ขวัญสุดา ไกยวงค์, ณัฐชยธมนต์ สุวรรณกูฏ, สุพัตรา รวยลาภ, และสมยศ พิลาพันธ์. (2559). นโยบายด้านสวัสดิการแรงงานสูงอายุ, ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ" (255-277). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภักอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
อดุลยเดช ตันแก้ว, และพัชราวดี กุลบุญญา. (2563). สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, ใน หทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" (277-284). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การวางแผนและหลักฐานการตรวจสอบภายใน

อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ..
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
พรชัย วีระนันทาเวทย์, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2563). การวางแผนและหลักฐานการตรวจสอบภายใน, ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" (361-372). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม มินิมาราธอน BBA RUN ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ..
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, วลัยพร สุขปลั่ง, อดุลยเดช ตันแก้ว, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2563). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม มินิมาราธอน BBA RUN ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" (55-62). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
4
ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ..
การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563, 17 สิงหาคม 2563; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
อดุลยเดช ตันแก้ว, พรชัย วีระนันทาเวทย์, และวุฒินันท์ ทวีศรี. (2563). ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี, ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ 2563 "การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่" อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
5
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0.
2561
อดุลยเดช ตันแก้ว, สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และชัยภัทร โกศัลวิตร. (2561). แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (283-293). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.20
แสดงข้อมูล...
6
การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิรินดา สุทธิพรม, วลัยพร สุขปลั่ง, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2559). การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี, ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ" (160-168). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
7
The Attitudes of the Consumers in Ubon Ratchathani Municipality Zone towards the Marketing Combination of 7-eleven Business in the Ubon Ratchathani Municipality Proximity

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Adunyadet Tankaeo, Ratchaneekorn Pomfoo, and Le Thi Thu H. (2017). “The Attitudes of the Consumers in Ubon Ratchathani Municipality Zone towards the Marketing Combination of 7-eleven Business in the Ubon Ratchathani Municipality Proximity,” The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 281-289.
0.40
แสดงข้อมูล...
8
การซื้อสินค้าและบริการของบุคลาการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อดุลยเดช ตันแก้ว, อำไพ ยงกุลวณิช, และอุบลวรรณ ด่านณรงค์. (2560). การซื้อสินค้าและบริการของบุคลาการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (115-122). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
9
การสรรหาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อดุลยเดช ตันแก้ว และโญชิตานันท์ เข็มพันธ์. (2560). การสรรหาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (69-73). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
10
คุณลักษณะภาวะผู้นำในยุค Thailand 4.0

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศิริยาพร บุญแสน, โชฒกามาศ พลศรี, และวิรินดา สุทธิพรม. (2560). คุณลักษณะภาวะผู้นำในยุค Thailand 4.0, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (414-421). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
11
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, โกวิทย์ มั่นคง, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2559). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (119-131) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ภารวี เกตุสิริ: ผู้ร่วมวิจัย
การบริหารทางการเงินของครัวเรือนในชุมชนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: ผู้ร่วมวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก สวนนวลจันทร์ บ้านหนองมุก ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2565
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2565
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: ผู้ร่วมวิจัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีเงินกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านดงสำโรง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2565
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: ผู้ร่วมวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2565
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในจังหวัดอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2565
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.65  ถึง  10 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวฐาณิดา แช่มชื่น: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมกาบบัวบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
1 ก.ค.64  ถึง  30 พ.ย.64 วิจัยในชั้นเรียน
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2564
ผศ.อโนชา สุวรรณสาร: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี: ผู้ร่วมวิจัย
เฉลิมพร โพคะวัฒน์: ผู้ร่วมวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก บ้านเป็ด ตำบลโพนแพงอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 พ.ย.64 วิจัยในชั้นเรียน
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2564
: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวเจนจริยา สืบเพ็ง: ผู้ร่วมวิจัย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 พ.ย.64 วิจัยในชั้นเรียน
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2564
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
25 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
12
2564
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
27 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
13
2564
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกหอมแดง ของเกษตรกรในเขต หมู่บ้านดอนอิด่อน ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
1.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.64  ถึง  31 ต.ค.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
14
2564
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปั้นเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านปทุม ตำบลปทุม อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริิหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.63  ถึง  26 ก.พ.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
15
2563
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: ผู้ร่วมวิจัย
ความสำเร็จของการจัดการหอพักของผุ้ประกอบการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 พ.ค.63  ถึง  31 ก.ค.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
16
2563
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม มินิมาราธอน BBA RUN ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
5,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
17
2562
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
การปรับตัวของสถานประกอบการในการจ้างแรงงานภายใต้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำเกิน ๓๐๐ บาท กรณีศึกษาสถานประกอบการภาคบริการในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.61  ถึง  30 ก.ย.62 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
18
2559
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
การจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
19
2558
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบของการจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างตามนโยบายจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.57  ถึง  30 ก.ย.58 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
540,008.00
   
Page 1 / 2 Pages