แสดงข้อมูลกิจกรรมการวิจัย
No.
งาน/หัวข้อ
รายละเอียด
ปีที่เผยแพร่
วันที่
ประเภทการเผยแพร่
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์
1
คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8
สถานที่ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
นิยาสาร/ปี//ฉบับ : อโนชา สุวรรณสาร, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, เฉลิมพร โพคะวัฒน์ และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2564). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก บ้านเป็ด ตำบลโพนแพงอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน วีระศักดิ์ จินารัตน์. บรรณาธิการ. คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ครั้งที่ 8; 27 พฤศจิกายน 2564; อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น: หน้า 122-128.
รายละเอียด : อโนชา สุวรรณสาร, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, เฉลิมพร โพคะวัฒน์ และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2564). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก บ้านเป็ด ตำบลโพนแพงอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน วีระศักดิ์ จินารัตน์. บรรณาธิการ. คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ครั้งที่ 8; 27 พฤศจิกายน 2564; อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น: หน้า 122-128.
27 พ.ย.64
รายงานจากการประชุมวิชาการ
0.20