แสดงข้อมูลกิจกรรมการวิจัย
No.
งาน/หัวข้อ
รายละเอียด
ปีที่เผยแพร่
วันที่
ประเภทการเผยแพร่
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์
1
คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8
สถานที่ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
นิยาสาร/ปี//ฉบับ : สุจิตตรา หงส์ยนต์, บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์, เจนจริยา สืบเพ็ง และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2564). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน วีระศักดิ์ จินารัตน์. บรรณาธิการ. คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ครั้งที่ 8; 27 พฤศจิกายน 2564; อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น: หน้า 129-137.
รายละเอียด : สุจิตตรา หงส์ยนต์, บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์, เจนจริยา สืบเพ็ง และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2564). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน วีระศักดิ์ จินารัตน์. บรรณาธิการ. คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ครั้งที่ 8; 27 พฤศจิกายน 2564; อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น: หน้า 129-137.
27 พ.ย.64
รายงานจากการประชุมวิชาการ
0.20