ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. อัยรดา พรเจริญ
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์ : irada.p@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1334
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ.

วารสารมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ดรุณี ศรีอุบล อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 13(1): 226-238.
2565
ดรุณี ศรีอุบล อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ..  (2565).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ..  วารสารมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1)  226-238
0.60
แสดงข้อมูล...
2
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ชีวารัตน์ ปิมแปง อัยรดา พรเจริญและฐิติพร อุ่นใจ. (2565). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5. วารสารมนุษวารสารมนุษย์และสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ.6(1) มกราคม-มิถุนายน,188-206.
ชีวารัตน์ ปิมแปง อัยรดา พรเจริญและฐิติพร อุ่นใจ.  (2565).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5.  วารสารมนุษวารสารมนุษย์และสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 6 (1)  มกราคม-มิถุนายน
0.60
แสดงข้อมูล...
3
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนไทย-ลาว

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน
2565
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ อัยรดา พรเจริญ1 และภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์.  (2565).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนไทย-ลาว.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2022 (16(1))  189-204
0.80
แสดงข้อมูล...
4
การรับรู้้และความคาดหวังที่่มีต่่อคุุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จังหวัดเลย.

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์.
สุมิตรา สายแวว อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ. (2554). การรับรู้้และความคาดหวังที่่มีต่่อคุุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, .16(3): 177-190.
2565
สุมิตรา สายแวว อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ. .  (2554).  การรับรู้้และความคาดหวังที่่มีต่่อคุุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จังหวัดเลย..  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 16 (3)  177-190.
0.60
แสดงข้อมูล...
5
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านพัสดุของศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 3

วารสารวิจัยและวารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
ฐิญาภัสสร์ โคษา ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอัยรดา พรเจริญ. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านพัสดุของศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 3. วารสารการวิจัยวารสารการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, 16(2): 9-23.
ฐิญาภัสสร์ โคษา ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอัยรดา พรเจริญ.  (2564).  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านพัสดุของศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 3.  วารสารวิจัยและวารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 16 (2)  9-23
0.60
แสดงข้อมูล...
6
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
อุตัมซิงห์ จาวาลา อนันต์ สุนทราเมธากุล และอัยรดา พรเจริญ. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการวิจัยและวารสารการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 8(2): 127-140.
2564
อุตัมซิงห์ จาวาลา อนันต์ สุนทราเมธากุล และอัยรดา พรเจริญ.  (2564).  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการวิจัยและวารสารการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 8 (2)  127-140
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น,.
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(10): 31-44.
2564
อนันต์ สุนทราเมธากุล ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติและอัยรดา พรเจริญ. (2564). การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(10): 31-44. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
8
Waste Management Behaviors and Waste Management Approaches with Community Participation in Ubon Ratchathani City Municipality, Ubon Ratchathani Province.

UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University.
UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University, 1(2), May-August 2021, 37-48.
2564
Chotivanich, P., Phorncharoen, I. & Adunyadet Tankaeo, A. (2021). Waste Management Behaviors and Waste Management Approaches with Community Participation in Ubon Ratchathani City Municipality, Ubon Ratchathani Province. UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University, 1(2), May-August 2021, 37-48. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
9
อิทธิพลของเทคโนโลยีทางการเงินและการจัดการความรู้ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย

วารสารปัญญาภิวัตน์.
วารสารปัญญาภิวัตน์, 13(2): 77-91.
ดุสิต จักรศิลป์, อัยรดา พรเจริญ และกฤตพา แสนชัยธร. (2564). อิทธิพลของเทคโนโลยีทางการเงินและ การจัดการความรู้ทีมีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย. วารสารปัญญาภิวัตน์, 13(2): 77-91. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
10
อิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมต่อผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วารสารปัญญาภิวัฒน์.
วารสารปัญญาภิวัฒน์. 12(3), 49-62
ฐิติพร อุ่นใจ, อัยรดา พรเจริญ และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2563). อิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมต่อผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 12(3), 49-62. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
11
การบริหารจัดการส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารปัญญาภิวัฒน์, .
12(2): 30-42.
อัยรดา พรเจริญ, จันทร์ทิวา ทามาดาร, ทิพย์วิภา สีหนันท์ และเบญจมาศ คำแพงจีน. (2563). การบริหารจัดการส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 12(2), 30-42. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
12
ผู้นำด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก.

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
14(3): 135-146.
สรายุทธ พรเจริญ, อัยรดา พรเจริญ, สุกฤตยา บุญพา และอนุชิต แผ่นคำ. (2563). ผู้นำด้านต้นทุน ส่วนประสมทางการตลาดและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกด่านช่องเม็ก. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 14(3), 135-146. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
13
Influence of market orientation, learning orientation, and innovativeness on operational performance of real estate business.

International Journal of Engineering Business Management,.
12(1): 1-11. Doi: 10.1177/1847979020952672
ISI, SCOPUS Phorncharoen, I. (2020). Influence of market orientation, learning orientation, and innovativeness on operational performance of real estate business. International Journal of Engineering Business Management, 12(1): 1-11. Doi: 10.1177/1847979020952672 .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
14
การบริหารจัดการ ผู้นำด้านต้นทุน การผลิตและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ส่งออกกรณีศึกษาด่านพรมแดนช่องเม็ก

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร,.
22(1): 11-18.
อัยรดา พรเจริญ, นันทชัย สิงห์สถิตย์, พลพัฒน์ โลนะจิตร, อาทิตยา สายเสมา. (2563). การบริหารจัดการ ผู้นำด้านต้นทุน การผลิตและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกกรณีศึกษาด่านพรมแดนช่องเม็ก. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 22(1), 11-18. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
15
ส่วนประสมทางการตลาด การจัดการความปลอดภัยและคุณภาพที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,.
11(1): 202-216.
อัยรดา พรเจริญ, สรายุทธ พรเจริญ, กมลวรรณ บุญอุทัย, อรชา ประสงค์เสียง และทวีรัตน์ ไทยธุระไพศาล. (2563). ส่วนประสมทางการตลาด การจัดการความปลอดภัยและคุณภาพที่มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 11(1), 202-216. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
16
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,.
7(1): 75-89.
อัยรดา พรเจริญ, กุลสตรี พลศรี, กรรณิการ์ ชิณโชติ และกนกวรรณ ศรีจันดา. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(1), 75-89. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
17
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,.
17(1): 307-316.
เบญจวรรณ สีดา, ปานชนก พิมพ์พรมมา และอัยรดา พรเจริญ. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 17(1), 307-316. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
18
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,.
17(1): 289-299.
อโณทัย หาระสาร อัยรดา พรเจริญ สริตา ชาลี และภัทรา ขันคำ. (2563). ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 17(1), 289-299. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
19
ส่วนประสมทางการตลาด และการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของการผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, .
14(2): 109-119
อัยรดา พรเจริญ, เมริษา กล้าหาญ, สไบพร สุวรรณกูฏ และฝอยฝน คำแหง. (2563). ส่วนประสมทางการตลาด และการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของการผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 14(2), 109-119. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
20
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความรู้ของชาวประมงริมแม่น้ำมูล เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 4(ตุลาคม-ธันวาคม 2562) หน้า 633-648
อัยรดา พรเจริญ, พิศมัย บุญประดับ, พนิดา กัลยาพันธ์ และวิลาสินี ทานนท์. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการความรู้ของชาวประมงริมน้ำมูล เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารท้องถิ่น, 12(4): 633-648. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
21
การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สรายุทธ พรเจริญ และ อัยรดา พรเจริญ. (2561). การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 19(2). 37-48. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
22
การศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย..
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
อัยรดา พรเจริญ, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, สรายุทธ พรเจริญ และดุสิต จักรศิลป์. (2561). การศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 11(3), 151-163. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
23
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี. 13(1). (น. 73-81).
นลินี ทองประเสริฐ, อัยรดา พรเจริญ และอโณทัย หาระสาร. (2561). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี. 13(1), 73-81. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
24
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามต้นทุนของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1). (น. 25-35).
สรายุทธ พรเจริญ และอัยรดา พรเจริญ. (2561). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามต้นทุนของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1), (25-35). .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
25
การจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12(2). (น. 171-180).
อัยรดา พรเจริญ และฐิติพร อุ่นใจ. (2560). การจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12(2), 171-180. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
26
ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12(2). (น. 115-122).
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และ อัยรดา พรเจริญ. (2560). ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12(2), 115-122. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
27
สภาพปัญหาการใช้บริการงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุศรีสะเกษ.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 10(3). (น. 53-62).
อัยรดา พรเจริญ และชุติมา สีสวัสดิ์. (2559). สภาพปัญหาการใช้บริการงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 10(3), 53-62. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
28
An OTOP e-Commerce System Development for Expanding the ASEAN Economic Community

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 6(2). (pp. 1-17).
2559
Irada Phorncharoen. (2016). An OTOP e-Commerce System Development for Expanding the ASEAN Economic Community. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 6(2). (pp. 1-17). .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
... ไม่มีข้อมูล ...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2559
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2557
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกับผู้ผลิตสินค้าชุมชนในเขตอีสานตอนล่าง เพื่อขยายโอกาสและรองรับการเปิดเสรีทางการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
325,000.00
   
Page 1 / 1 Pages