แสดงข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ ผลงาน
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร/หัวข้อไฟล์
ไฟล์แนบ
1
อนันต์ สุนทราเมธากุล ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติและอัยรดา พรเจริญ. (2564). การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(10): 31-44.
     
ทั้งหมด 1 หน้า  [ 1 แถว]