รางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok กิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok กิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร นายคมกฤต ทองคำ และ นายกันต์ธร ธนาภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา


ภาพกิจกรรม


Share this post