รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือ และการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนายกระดับเครือข่ายความร่วมมือและการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2567 นายธีรเมธ ชายน้ำเค็ม นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาโดย ผศ.ดร.บุษยมาส  ชื่นเย็น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ภาพกิจกรรม


Share this post