15 มิ.ย. 65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ. ประชุมให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 3 บท และตรวจรับงานวิจัย 5 บท (ฉบับสมบูรณ์) ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 - 15.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 3 บท และตรวจรับงานวิจัย 5 บท (ฉบับสมบูรณ์) ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย และส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 แก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ร่วมให้ข้อเสนอแนะและตรวจรับงานวิจัยในครั้งนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ กรรมการ

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2353788871425590

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post