10 พ.ค. 65 ณ จ.สุราษฎร์ธานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ Modern Education กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ Modern Education กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 วิทยากรโดย รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ, ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง จัดขึ้นวันที่ 10 พ.ค. 65 ณ จ.สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พ.ศ. 2565 – 2566 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 2. เพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 3. เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ และบุคลากรมาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2352277668243377

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post