9 มิ.ย. 65 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 9 มิ.ย. 65 ผศ.วรนุช กุอุทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรจากทีมบริหาร) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ณ ห้องเรียน 8201 ชั้น 2 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2352253478245796

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 


ภาพกิจกรรม


Share this post