7 พ.ค. 65 ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 7 พ.ค. 65 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.อดุลย์ อภินันท์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล กรรมการ 3. รศ.ดน.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 4. ผศ.ดรวิเศษ ชิณวงศ์ กรรมการ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคณะฯ และความก้าวหน้าในการดำเนินการและอุปสรรคในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2352245898246554

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post