30 พ.ค. 65 ศึกษาดูงาน อ.น้ำยืน และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณให้กับประชาชนช่วงก่อนสูงวัย และศึกษาดูงานการเกษตรในอนาคต

วันที่ 30 พ.ค. 65 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสังคมสูงอายุและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณให้กับประชาชนช่วงก่อนสูงวัย และศึกษาดูงานการเกษตรในอนาคต โดยลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ สนับสนุนต่อยอดให้มีกิจกรรมหรืออาชีพหลังจากเกษียณ โดยศึกษาดูงาน ดังนี้ 1. สวนเรืองศักดิ์ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ พรมกอง แนะนำแนวทางในการทำสวนผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ทุเรียน เงาะ ชมพู่ มังคุด รวมถึงแนะสภาพดินที่จะทำสวน การปลูกการดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยว 2. สวนเกษตรผสมผสาน ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วิทยากรโดย ผู้ใหญ่บ้านถวัลย์ กระแจะ แนะนำแนวทางในการเพาะเลี้ยงปลาหมอ การฉีดฮอร์โมนปลาหมอ เพื่อขยายพันธุ์ 3. บ่อเลี้ยงกบห้วยขยุง ต.ห้วยขยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วิทยากรโดย นางสมจิตร มีศรี แนะนำแนวทางในการเลี้ยงกบ การทำบ่อเพาะพันธุ์ การแยกขนาดของกบ 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟรุทส์ ฟาร์ม ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี วิทยากรโดย นายณรงค์ศักดิ์ สนัย แนะนำข้อมูลในการทำสวนกล้วยหอม การดูแล การเก็บเกี่ยว รวมถึงช่องทางเครือข่ายการรับซื้อและส่งออกในประเทศและต่างประเทศ

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2352229514914859

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post