10 พ.ค. 65 ณ จ.สุราษฎร์ธานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ Modern Education กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ Modern Education กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 วิทยากรโดย รศ.ดร.นลินี  ทองประเสริฐ, ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ควรรู้ดี และผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง จัดขึ้นวันที่ 10 พ.ค. 65 ณ จ.สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พ.ศ. 2565 – 2566 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)

2. เพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

3. เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ และบุคลากรมาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

------------------

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2352213134916497

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post