รายละเอียดการลงทะเบียน


  1. ให้ลงทะเบียน  http://www.bba.ubru.ac.th/acba2020/register.php#regiss
  2. ส่งใบสมัคร 
  3. แนบหลักฐานการสมัคร
  4. ส่งข้อมูลการสมัคร
  5. รอการตอบรับจาก อาจารย์เจ้าของกิจกรรม


ACBA 2020 Academic Competition on Business Administration : ACBA 2020