กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 (ACBA 2020)
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

# สาขาวิชาจัดกิจกรรม กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ไฟล์รายละเอียดกิจกรรม
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การประกวดการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Light room 19 สิงหาคม 2563 นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป 50 คน

2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การถ่ายภาพเพื่อผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ” 18 สิงหาคม 2563 นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป 50 คน

3 สาขาวิชาการบัญชี การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาบัญชีระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี

4 สาขาวิชาการตลาด การประกวดนักขายมืออาชีพ (Best Salesman 2020) 18 สิงหาคม 2563 มัธยมศึกษา นักศึกษาชั้น ปวช. ปวส. และนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 -2 รวม 30 คน

5 สาขาวิชาการตลาด การแข่งขันทักษะวิชาการด้านตลาด (Marketing Knowledge 2020) 18 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาการตลาด ระดชั้นปี 3 – 4 ทุกสถาบัน

6 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สัมมนาวิชาการเรื่อง “The NEW NORMAL of HRM” 19 สิงหาคม 2563 นักเรียน ม. 6 ปวช,ปวส.และ ป.ตรีทุกระดับชั้น 50 คน

7 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประกวดทักษะด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ(HR YOUNG) 18 สิงหาคม 2563 นักเรียน ม. 6 ปวช,ปวส.และ ป.ตรีทุกระดับชั้น 50 คน

8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล BBA E-Sport Championship 2020 19 สิงหาคม 2563 นักเรียน / นักศึกษาจากสถาบัน ทุกระดับการศึกษา ทีมละ5 จำนวน 25 รวม 125 คน

9 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล การประกวด Digital Content 18 สิงหาคม 2563 นศ.ในหลักสูตร 2 ทีม หลักสูตรอื่น 2 ทีม ม.ปลาย และ ปวช 5-10 ทีม

10 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล การแข่งขันทักษะ Microsoft Excel 18 สิงหาคม 2563 ม.ปลาย /ปวช 10 ทีม ปวส 10 ทีม ทีมละ 2 คน

11 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป GM FLASH 19 สิงหาคม 2563 นศ.ในหลักสูตร/ คณะ /ม. ม.ปลาย ปวช ปวส อุดมศึกษา

12 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุค SME 4.0 18-19 สิงหาคม 2563 นักศึกษาในหลักสูตร/คณะ / ม. /ม.ปลาย ปวช /ปวส และผู้ที่สนใจ จำนวน 50 คน

13 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ IBM Challenge 19 สิงหาคม 2563 ปวส./ระดับปริญญาตรี

14 สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ อบรมพื้นฐานการ วิเคราะห์ข้อมูล และแข่งขันการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมส เปรทชีต (Google Sheets) 18 สิงหาคม 2563 ม.6 หรือ ปวช. 50 คน

15 สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ อบรมพื้นฐานการใช้ งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ ระบบ Business Intelligence (BI) 19 สิงหาคม 2563 ม.5-6 50 คน

16 สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ สัมมนาวิชาการเรื่อง “ความสำคัญของ ข้อมูลในการทำธุรกิจ และอาชีพ นักวิเคราะห์ข้อมูล” 19 สิงหาคม 2563 ม.5-6 50 คน (ไม่รวมเข้าร่วมออนไลน์)

กิจกรรม คณะบริหารธูรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟัง และ ร่วมกิจกรรม ACBA 2020

# สาขาวิชาจัดกิจกรรม กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ไฟล์รายละเอียดกิจกรรม
1 สาขาวิชาการบัญชี ประกวดน้องหล้าคำแพง 2563 19 สิงหาคม 2563 นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

2 สาขาวิชาการบัญชี Accounting Simulation 19 สิงหาคม 2563 นักศึกษาปี 2 80 คน

3 สาขาวิชาการบัญชี เสวนาเรื่อง ภาษีท้องถิ่น 18 สิงหาคม 2563 นักศึกษาปี 4 สาขาบัญชี 100 คน

4 สาขาวิชาการตลาด Marketing Fair 18 สิงหาคม 2563 นักเรียน-นักศึกษาทุกระดับ บุคลทั่วไปที่สนใจ

5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การแสดงร้องลูกทุ่ง หมอลำ 19 สิงหาคม 2563 นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

6 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ BBA Local Startup 18 สิงหาคม 2563 นักเรียน-นักศึกษาทุกระดับ

7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล การนำเสนอและประกวดผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การประกวดมารยาทไทย 18 สิงหาคม 2563 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป BBA Freshy Boy & Girls 2020 19 สิงหาคม 2563 นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

10 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศในยุค Disruption 18 สิงหาคม 2563 นศ.ในหลักสูตร/ในคณะบริหาร 40 คน

 

ACBA 2020 Academic Competition on Business Administration : ACBA 2020