วัตถุประสงค์


  1. เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

  2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการสำหรับนักเรียนและนักศึกษา

 


ACBA 2020 Academic Competition on Business Administration : ACBA 2020