หลักการและเหตุผล


          กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) คือการให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ในกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติยังได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) คือ การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี ความเป็นพลเมือง 4 คือ เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

          คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และเพื่อให้บัณฑิตมีลักษณะที่ดีเพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศด้านวิชาการในหลักสูตรที่ศึกษา และจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

          


ACBA 2020 Academic Competition on Business Administration : ACBA 2020