กำหนดการ


วันที่              วันที่ 18-19 สิงหาคม 2563

สถานที่          ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                      ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 


ACBA 2020 Academic Competition on Business Administration : ACBA 2020