ปฏิทินกิจกรรม


Download Attatchment File : ปฏิทินกิจกรรม (.pdf)

ปฏิทินกิจกรรม

 

กิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 (ACBA 2020)
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


ACBA 2020 Academic Competition on Business Administration : ACBA 2020