ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. สุจิตตรา  หงส์ยนต์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บช.ม.การบัญชี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
แบบโปสเตอร์,การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. ( น.129 -137).อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
2564
สุจิตตรา หงษ์ยนต์ บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ และ อดุลยเดช ตันแก้ว.  (2564).  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 2564 (ครั้งที่ 8)  129-137
0.20
แสดงข้อมูล...
2
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดของราตรีฟาร์ม บ้านหนองศาลา ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย .
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 Business Management in the Digital Transfamation
กันธารัตน์ บุตรราช และสุจิตตรา หงษ์ยนต์.(2564). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดของราตรีฟาร์ม บ้านหนองศาลา ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.การประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 Business Management in the Digital Transfamation. (....-...). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดของราตรีฟาร์ม บ้านหนองศาลา ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4 Business Management in the Digital Transfamation
2564
กันธารัตน์ บุตรราช และสุจิตตรา หงษ์ยนต์..  (2564).  ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดของราตรีฟาร์ม บ้านหนองศาลา ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564 (ครั้งที่ 4)  256-264
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ BANIC2020 ครั้งที่ 7 "การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่".
2563
ริมล แสนสุข, วิรัญญา สุทธิกุล, สุจิตตรา หงษ์ยนต์ และหทัยรัตน์ ควรรู้ดี .  (2563).  การบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ.  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2563 (ครั้งที่ 7)  311-321
0.20
แสดงข้อมูล...
5
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพราะเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัญฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2.
สุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2562). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพราะเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัญฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์, 14(2), 189-196. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
6
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพราะเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัญฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2.
สุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2562). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 14(2), 189-196. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
7
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จิระนันท์ แก้วมะเริง และสุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (416-425). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
8
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จิระนันท์ แก้วมะเริง และสุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (416-425). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
ทัศนคติของพนักงานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ

คณะวิทยาการจัดการ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กัญญารัตน์ บุญทรัพย์ และสุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2561). ทัศนคติของพนักงานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน" (653-659). ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
10
ทัศนคติของพนักงานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ,” ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน

คณะวิทยาการจัดการ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กัญญารัตน์ บุญทรัพย์ และสุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2561). “ทัศนคติของพนักงานเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ,” ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ปี. (653-659). ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
11
การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะการทอผ้าไหมสู่การตระหนักและสืบทอดทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2..
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2.
สุจิตตรา หงษ์ยนต์ และพิกุล สายดวง. (2559). การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะการทอผ้าไหมสู่การตระหนักและสืบทอดทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2), 222-234. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะการทอผ้าไหมสู่การตระหนักและสืบทอดทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2.
สุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2559). การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะการทอผ้าไหมสู่การตระหนักและสืบทอดทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(2), 222-234. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
13
การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะการทอผ้าไหมสู่การตระหนักและสืบทอดทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2559
สุจิตตรา หงษ์ยนต์. (2559). การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะการทอผ้าไหมสู่การตระหนักและสืบทอดทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(2), 222-234. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารสส่วนตำบลนาแวง
27,300.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลภูจองนายอย
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2566
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวมความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2566
ผศ.อโนชา สุวรรณสาร: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
29,250.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2566
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน
21,125.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2565
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
26,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2563
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2 ต.ค.62  ถึง  30 ก.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2564
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
26,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2564
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจขอผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2564
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
56,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2563
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
12
2563
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
45,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
13
2563
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
100,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
14
2564
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ประไพพิศ  เลียบสื่อตระกูล: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาการรวมกลุ่มและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นจากต้นกล้าโดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษากลุ่มจักสานต้นกล้า ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
15
2560
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้า จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
570,675.00
   
Page 1 / 2 Pages