ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ดร. โชฒกามาศ พลศรี

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : chottagamart.p@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1317

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บุษยมาส ชื่นเย็น โชฒกามาศ พลศรี อุมารินทร์ ราตรี และนวลปราง ขันเงิน. (2567) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน. วารสารรัชภาคย์, 8(57), มีนาคม-เมษายน 2567
2567
บุษยมาส ชื่นเย็น โชฒกามาศ พลศรี อุมารินทร์ ราตรี และนวลปราง ขันเงิน..  (2567).  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน. .  วารสารรัชภาคย์ 8 (57)  มีนาคม-เมษายน 2567
0.80
แสดงข้อมูล...
2
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี โชฒกามาศ พลศรี และรัตนภรณ์ แซ่ลี้ (2567) พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารศิลปการจัดการ, 8(1), มกราคม -มีนาคม 2567.
2567
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี โชฒกามาศ พลศรี และรัตนภรณ์ แซ่ลี้.  (2567).  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย..  วารสารศิลปการจัดการ 8 (1)  มกราคม -มีนาคม 2567.
0.80
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี จตุพร จันทารัมย์ และ โชฒกามาศ พลศรี. (2566) การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(2), 31-48.
2567
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี จตุพร จันทารัมย์ และ โชฒกามาศ พลศรี.  (2566).  การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2)  31-48
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บุษยมาส ชื่นเย็น, อุมารินทร์ ราตรี, โชฒกามาศ พลศรี, ภูธร กอดแก้ว และนวลปราง ขันเงิน. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.10(1) มกราคม-มิถุนายน.
2566
บุษยมาส ชื่นเย็น, อุมารินทร์ ราตรี, โชฒกามาศ พลศรี, ภูธร กอดแก้ว และนวลปราง ขันเงิน.  (2566).  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ..  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10 (1)  ยังไม่ปรากฎ
0.60
แสดงข้อมูล...
5
คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้ข้อมูลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย ในวิกฤตการณ์ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
โชฒกามาศ พลศรี, รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2565). คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้ข้อมูลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย ในวิกฤตการณ์ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9 (2) กรกฎาคม – ธันวาคม. 33-47.
2565
โชฒกามาศ พลศรี, รัตนภรณ์ แซ่ลี้..  (2565).  คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้ข้อมูลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเดลิเวอรี่ ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย ในวิกฤตการณ์ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2)  33-47
0.60
แสดงข้อมูล...
6
สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
โชฒกามาศ พลศรี, รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และศุภกัญญา เกษมสุข. (2565). สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์. วารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(1) มกราคม-มิถุนายน. 97-110.
โชฒกามาศ พลศรี, รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และศุภกัญญา เกษมสุข. .  (2565).  สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์..  วารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 (1)  97-110
0.60
แสดงข้อมูล...
7
Guideline for Participation in Creative Increasing Economic Potential on Occupation Development for the Elderly in Khamkharata Community, Sai Mun District, Yasothon Province.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University, Vol.1 No.1 January – April 2021. (p. 11-20)
2564
Chottagamart Polsri. (2021). Guideline for Participation in Creative Increasing Economic Potential on Occupation Development for the Elderly in Khamkharata Community, Sai Mun District, Yasothon Province. UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University, Vol.1 No.1 January – April 2021. (p. 11-20) Ubon Ratchathani Rajabhat University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, ปีที่7 ฉบับที่ 2 หน้า 57-73. (TCI ฐาน 2)
2563
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ,โชฒกามาศ พลศรี และศุภกัญญา เกษมสุข. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, 7(2), 57-73. (TCI ฐาน 2) .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563. (หน้า 87-98). (TCI กลุ่มที่ 2)
2563
โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). (หน้า 87-98). (TCI กลุ่มที่ 2) .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
10
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียน บ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563. 29 มีนาคม 2563. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
2564
โชฒกามาศ พลศรี และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียน บ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563. 29 มีนาคม 2563. (หน้า 190-191) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
11
รูปแบบการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563). (หน้า 37-50). (TCI กลุ่มที่ 2)
2563
โชฒกามาศ พลศรี, นวลละออ แสงสุข,วันชัย ปานจันทร์ และอรไท ชั้วเจริญ. (2563). รูปแบบการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563). (หน้า 37-50). (TCI กลุ่มที่ 2) .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสาย สนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561), 83-100. (TCI กลุ่มที่ 1)
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และโชฒกามาศ พลศรี. (2561). แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสาย สนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน. วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 16(1), 83-100. (TCI กลุ่มที่ 1) .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
13
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โชฒกามาศ พลศรี, ดลยพร จัทรคล, รัตนา สายสุข, ศิริวิมล คุลที, ธนิน ตันติศิรินทร์, และอรชุน อนันต์. (2559). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน, ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ" (278-292). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2562
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : หัวหน้าโครงการวิจัย
การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.62  ถึง  1 ม.ค.63 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : ผู้ร่วมวิจัย
การจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : หัวหน้าโครงการวิจัย
คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ์้ออาหารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวย ในวิกฤการณ์ภาวะโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  31 ต.ค.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
480,000.00
   
Page 1 / 1 Pages