แสดงข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ ผลงาน
ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร/หัวข้อไฟล์
ไฟล์แนบ
1
วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561), 83-100.
     
ทั้งหมด 1 หน้า  [ 1 แถว]