ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. หทัยรัตน์ ไชยสัตย์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.การบัญชี : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ : hathairat.k@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1323

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับผ้าทอท้องถิ่นและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนทอผ้ากาบบัวบ้านเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และก้องเกียรติ สหายรักษ์.  (2564).  การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับผ้าทอท้องถิ่นและเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนทอผ้ากาบบัวบ้านเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2)  1-16
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, นวลปราง ขันเงิน อนันต์ สุนทราเมธากุล และขนิษฐา ศิลาโชติ(88-100). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราช. . (). . () .  (2564).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Business Transformation ครั้งที่ 4 “Business Management in the Digital Transformation” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564 (4)  88-100
0.20
แสดงข้อมูล...
3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
2563
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และวลัยพร สุขปลั่ง. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 15(1), 77-86. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
4
Thai Restaurant Opportnmity in Phnom Penh

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. .
The International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
2561
Laongnuan,T., Khuanrudee. H., Somchob, P., Sookplung, W.,Chotivanich, P. and Sutthikul, W. (2019). Thai Restaurant Opportnmity in Phnom Penh. In Leela Tiangsoongnern (Ed.), Proceeding of the International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27thJuly 2019 Dhurakij Pundit University. (pp. 274-281). Bangkok: Dhurakij Pundit University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
5
The Relationship between Corporate Governance and the Firm Performance of A Listed Company

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. .
The International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
2561
Khuanrudee, H., Khuanrudee, P. and Chotivanich, P. (2019). The Relationship between Corporate Governance and the Firm Performance of A Listed Company. In Leela Tiangsoongnern (Ed.), Proceeding of the International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27thJuly 2019 Dhurakij Pundit University. Bangkok: Dhurakij Pundit University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
6
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
2562
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, พัชราวดี กุลบุญญา, อำไพ ยงกุลวณิช, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และสุนิดา เกิดหนุนวงศ์. (2562). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(2), 289-310. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงพนมเปญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2563
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, พิมุกต์ สมชอบ, วลัยพร สุขปลั่ง และวิรัญญา สุทธิกุล. โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงพนมเปญ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(2), 1-21. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
8
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬา ที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
2562
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอำไพ ยงกุลวณิช. (2562). พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬา ที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 97-118. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0.
2561
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ศิริมล แสนสุข, วิรินดา สุทธิพรหม, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และธัชสินี กำแมด. (2561). การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0.” (257-264). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
10
Happiness at Work of Lecturers,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2559
Khuanrudee, H. and Thirayatorn, O. (2017). “Happiness at Work of Lecturers,” The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 257-263. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
11
The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2560
Vikanda Kasetiam, Jaturong Sriwongwanna and Hathairat Khuanrudee. (2017) “The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province,” “The Concept of Measurement and Reporting Intellectual Capital,” The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 110-115. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
12
Earnings Management and Value Relevance of Earnings,

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
The 4th International Conference on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA
2560
Hathairat Khuanrudee and Piyakanit Chotivanich. (2017). “Earnings Management and Value Relevance of Earnings,” The 4th International Conference on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA, Faculty of Management Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand, July 7th , 2017, 59-69. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
13
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

.

2565
พรชัย วีระนันทาเวทย์, มาลิณี ศรีไมตรี และหทัยรัตน์ ควรรู้ดี.  (2565).  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารศรีวนาลัย 12 (2)  37-49
0.00
แสดงข้อมูล...
14
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

.

2565
พรชัย วีระนันทาเวทย์, มาลิณี ศรีไมตรี และหทัยรัตน์ ควรรู้ดี.  (2565).  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.  ศรีวนาลัย 12 (2)  37-49
0.60
แสดงข้อมูล...
15
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

.
ปีที่ 12(2) กรกฎาคม - ธีนวาคม
2565
พรชัย วีระนันทาเวทย์, มาลิณี ศรีไมตรี และหทัยรัตน์ ควรรู้ดี.  (2565).  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.  ศรีวนาลัย 12 (2)  37-49
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
กรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ) ปี 3 ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
225,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.66  ถึง  1 ม.ค.67 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
21,250.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: ผู้ร่วมวิจัย
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: ผู้ร่วมวิจัย
คุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: ผู้ร่วมวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
คุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: ผู้ร่วมวิจัย
คุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.57  ถึง  30 ก.ย.57 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2557
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
766,250.00
   
Page 1 / 2 Pages