ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. อโนชา สุวรรณสาร
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ : anocha.s@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1300
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานซอฟแวร์ทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : 11(1), 151-156
1 ม.ค.62
ฤติมา มุ่งหมาย และอโนชา สุวรรณสาร. (2561). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานซอฟแวร์ทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : 11(1), 151-156
0.80
แสดงข้อมูล...
2
การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น : 15(2), 552-562
1 ก.ค.61
อโนชา สุวรรณสาร และฤติมา มุ่งหมาย. (2561). การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น : 15(2), 552-562
0.80
แสดงข้อมูล...
3
The Concept of Measurement and Reporting Intellectual Capital,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement
19 ธ.ค.60
Sasipat Sunkolkit, Jiraporn Jantarawong, Pongsirapop Thongdeerawisuraket, Anocha Suwannasarn, Pattanant Petchuedchoo, and Thipapa Vichayanetinai. (2017). “The Concept of Measurement and Reporting Intellectual Capital,” The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 94-109.
0.40
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2559
: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
400,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 400,000.00