ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. อรพินท์ วงศ์ก่อ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บช.ม.การบัญชี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
อรพินท์ วงศ์ก่อ.  (2565).  ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 17 (ฉบับที่ 3)  153-164
0.60
แสดงข้อมูล...
2
ผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
อรพินท์ วงศ์ก่อ. (2564). ผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. ในปานฉัตร อาการักษ์. (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (217-226). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
3
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่14 ฉบับที่ 3
อรพินท์ วงศ์ก่อ. (2562). การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 14(3), 205-214. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: หัวหน้าโครงการวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
26,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.73  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (รายงานผลการวิจัย). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.73  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: ผู้ร่วมวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2563
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพริกของเกษตรกร หมู่ 10 บ้านอ้น ตำบลหัวเรือย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.64  ถึง  31 ธ.ค.63 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
86,000.00
   
Page 1 / 1 Pages