ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. อรพินท์ วงศ์ก่อ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
12 ก.พ.64
อรพินท์ วงศ์ก่อ. (2564). ผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. ในปานฉัตร อาการักษ์. (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (217-226). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
0.00
แสดงข้อมูล...
2
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่14 ฉบับที่ 3
27 ธ.ค.62
อรพินท์ วงศ์ก่อ. (2562). การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 14(3), 205-214.
0.80
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกพริกของเกษตรกร หมู่ 10 บ้านอ้น ตำบลหัวเรือย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.64  ถึง  31 ธ.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
0.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2563 2 100,000.00