ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. สัณชัย ยงกุลวณิช
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation")
12 ก.พ.64
ไมตรี ริมทอง, สัณชัย ยงกุลวณิช, อำไพ ยงกุลวณิ, ชลาลับ เจริญสุข ประภัสสร ทะวงษา และยุพารัตน์ ชินฮาด. (2564). การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation") มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12 กุมภาพันธ์ 2564.
0.20
แสดงข้อมูล...
2
แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเถอเมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation)
28 พ.ย.63
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, ศุภเทพ สติมั่น และรติ ท่าโพธิ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation). 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีดิสเทิร์น, หน้า 712-726.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านขายของฝากในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
30 ธ.ค.61
สัณชัย ยงกุลวณิช. (2561). สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านขายของฝากในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7(14), 26-36.
0.60
แสดงข้อมูล...
4
สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21 ธ.ค.61
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, กรรณิการ์ แก่นพันธ์, ณัฐนพิน มุ่งหมาย, และภริดา พลเดช. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 ครั้งที่ 6 (น. 373-381). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช: ผู้ร่วมวิจัย
แนวทางการปรับตัวเนื่องจากการพลิกผันทางดิจิทัลขององค์กรธุรกิจภาคการค้าขนาดย่อม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ย.63  ถึง  31 ส.ค.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2563
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
15 ก.ย.63  ถึง  14 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2559
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
105,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 25,000.00
2563 2 80,000.00