ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. สัณชัย ยงกุลวณิช

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
รูปแบบการบริหารจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย, 13(2)
2567
สัณชัย ยงกุลวณิช และอำไพ ยงกุลวณิช.  (2566).  รูปแบบการบริหารจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  วารสารศรีวนาลัยวิจัย 13 (2)  1-14
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์.
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกิจกรรมสำหรับสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ Web Application Development for Student Clubs Faculty of Business Administration and Management
นายธนธรณ์ เหลืองสวัสดิ์1, นายอภิเษก สุขล้อม2 , อาจารย์ไมตรี ริมทอง3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร4 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช5.  (2566).  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกิจกรรมสำหรับสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 11 (11)  110-115
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน Soy 2 U

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 THE 4TH NATIONAL FIT CONFERENCE
2565
เมธาวี เกื้อทาน และคณะ.  (2565).  การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน Soy 2 U.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 THE 4TH NATIONAL FIT CONFERENCE ( )  239-348
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation")
2564
ไมตรี ริมทอง, สัณชัย ยงกุลวณิช, อำไพ ยงกุลวณิ, ชลาลับ เจริญสุข ประภัสสร ทะวงษา และยุพารัตน์ ชินฮาด. (2564). การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation") มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12 กุมภาพันธ์ 2564. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเถอเมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation)
2563
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, ศุภเทพ สติมั่น และรติ ท่าโพธิ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation). 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีดิสเทิร์น, หน้า 712-726. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านขายของฝากในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
สัณชัย ยงกุลวณิช. (2561). สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านขายของฝากในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7(14), 26-36. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2561
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, กรรณิการ์ แก่นพันธ์, ณัฐนพิน มุ่งหมาย, และภริดา พลเดช. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 ครั้งที่ 6 (น. 373-381). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2559
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
25,000.00
   
Page 1 / 1 Pages