ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. ไมตรี ริมทอง

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ : maitree.r@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1314

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

PHP, MySQL, Microsoft Office , ระบบสารสนเทศดิจิทัล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การออกแบบภาพเวกเตอร์ลายกราฟิกเพื่อขายออนไลน์

The AUC2 2024 conference will be held from 21 – 23 February 2024 Mahasarakham University Mahasarakham Thailand.
The AUC2 2024 conference will be held from 21 – 23 February 2024 Mahasarakham University Mahasarakham Thailand
2567
นางสาวนรีกานต์ ภูบุญคง นางสาวนิตนภา ชมภูประเภท นางสาวสบันงา ไชยชนะ นางสาวรจนา พุทธรักษา อาจารย์ไมตรี ริมทอง.  (2567).  การออกแบบภาพเวกเตอร์ลายกราฟิกเพื่อขายออนไลน์.  The AUC2 2024 conference will be held from 21 – 23 February 2024 Mahasarakham University Mahasarakham Thailand 12 (12)  122
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกิจกรรมสำหรับสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ Web Application Development for Student Clubs Faculty of Business Administration and Management

AUCC2023 (Online) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11.
ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
2566
นายธนธรณ์ เหลืองสวัสดิ์, นายอภิเษก สุขล้อม , อาจารย์ไมตรี ริมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช.  (11).  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกิจกรรมสำหรับสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023) 11 (11)  999-1008
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา (ระยะที่ 2)

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2566
ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, วชิระ โมราชาติ, เกียรติศักดิ์ พระเนตร.  (2566).  การพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา (ระยะที่ 2) .  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 (4)  -
0.80
แสดงข้อมูล...
4
การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน Soy 2 U

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference
2565
เมธาวี เกื้อทาน, วิลาศิณี ตั้งพิบูลชัย, นางสาวอัจฉรา ยอดหอ, ไมตรี ริมทอง, ศุภเทพ สติมั่น, ปิยนุช วรบุตร, รติ ท่าโพธิ์, สัณชัย ยงกุลวณิช, อำไพ ยงกุลวณิช.  (2565).  การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน Soy 2 U.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th FIT National Conference 4 (4)  339-347
0.20
แสดงข้อมูล...
5
การสร้างช่องทางออนไลน์การขายแหนมหมูใบมะยม ด้วยสื่อ Line Official Account

วิทยาการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.
การประชุมวิชาการ การอาชีพร้อยเอ็ด
2565
ไมตรี ริมทอง ศรัณย์ญา สินอ้วน ศิริกุล จันทร์แรม จิดาภา พงษ์เสือ .  (2565).  การสร้างช่องทางออนไลน์การขายแหนมหมูใบมะยม ด้วยสื่อ Line Official Account.  วิทยาการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 (1)  25-35
0.20
แสดงข้อมูล...
6
การจำแนกข้อความความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การจำแนกข้อความความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ.
สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
2564
ปิยนุช วรบุตร และคณะ. (2564). การจำแนกข้อความความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ. ในปานฉัตร เอการักษ์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 The 4 th National Conference on Business Transformation “Business Management in the Digital Transformation. (101-110). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
7
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2021 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย .
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2021 สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2564
ไมตรี ริมทอง และ คณะ. (2564).การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. ในปานฉัตร เอการักษ์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 The 4 th National Conference on Business Transformation “Business Management in the Digital Transformation. (101-110). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
8
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาราชภัฏลัยกำแพงเพชร.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
2563
อัยรดา พรเจริญ, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ไมตรี ริมทอง, ปราโมชย์ นามวงศ์, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2563). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 26(3), 88-96. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางปั่นจักรยานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
ไมตรี ริมทอง, พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า และส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์. (2563). เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” (43-45). สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
10
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ”. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2563
ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์, ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2560). ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (137-144). .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
11
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีย์รัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2560
เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมทย์ นามวงศ์, ไมตรี ริมทอง และวชิระ โมราชาติ. (2560). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 12(2), 84-91. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยทฤษฎีการเรียนการสอนแบบห้องเรียน,” นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
การประชุมวิชาการระดับชาติ (พิบูลสงครามวิจัย) ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2559
ไมตรี ริมทอง. (2560). “การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยทฤษฎีการเรียนการสอนแบบห้องเรียน. ใน......................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (225-235). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
13
การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ดาวเทียมระบุพิกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต..
การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
2560
เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ไมตรี ริมทอง และ ปราโมชย์ นามวงศ์. (2559). การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ดาวเทียมระบุพิกัด. การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. (76–77). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
อ.ไมตรี ริมทอง: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการกำจัดศัตรูพืชของงาดำ ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
381,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.พ.65  ถึง  31 มี.ค.67 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
อ.ไมตรี ริมทอง: หัวหน้าโครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้รูปแบบการการขายออนไลน์บนสื่อโซเชียลมีเดีย ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย กรณีศึกษา อำเภอเหลาเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มิ.ย.65  ถึง  1 มิ.ย.66 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อโนชา สุวรรณสาร: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : ผู้ร่วมวิจัย
ศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตงาดำอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสุขภาพ
130,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.64  ถึง  30 ม.ย.65 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2562
อ.ไมตรี ริมทอง: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานหวดนึ่งข้าวเหนียวของชุมชนบ้านวัดศรีประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.61  ถึง  31 ส.ค.62 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2559
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดอุบลราชธานีโดยการใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัด
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2559
อ.ไมตรี ริมทอง: หัวหน้าโครงการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยทฤษฎีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,026,000.00
   
Page 1 / 1 Pages