ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล :  

2. ตำแหน่งปัจจุบัน :
2.1 วุฒิการศึกษา : :
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศิโรรัตน์ พลไชย, จิศดารัตน์ คงนิล, และวิมลสิริ ทะนง. (2560). พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (484-489). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศิโรรัตน์ พลไชย, นภาภรณ์ ทาระทา, และสาธิตา พุ่มจันทร์. (2560). การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (280-285). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
อ.ศิโรรัตน์  พลไชย: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสร้างอัตลักษณ์บุคคลจากภาพถ่ายผ่านแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมบน โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.พ.66  ถึง  1 ก.พ.67 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
อ.ศิโรรัตน์  พลไชย: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
12 ต.ค.64  ถึง  16 ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.ประนอม คำผา: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.ประนอม คำผา: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.ประนอม คำผา: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.ประนอม คำผา: ผู้ร่วมวิจัย
แรงจูงใจ และพฤติกรรมการใช้สื่อแอปพลิเคชันติ๊กตอก (TikTok) ของนักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  14 พ.ย.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
95,000.00
   
Page 1 / 1 Pages