ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ดร. ศุภเทพ  สติมั่น

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปล.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ : supathep.s@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การจําแนกความคิดเห็นการใช้บริการร้านอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อความคิดเห็น

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวอทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

2565
ปราโมชย์ นามวงษ์ และ ศุภเทพ สติมั่น.  (2565).  การจําแนกความคิดเห็นการใช้บริการร้านอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อความคิดเห็น.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 (2)  1-13
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การจำแนกข้อความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Business Transformation
2564
ศุภเทพ สติมั่น ปิยนุช วรบุตร รติ ท่าโพธิ์ ไมตรี ริมทอง สัณชัย ยงกุลวณิช อำไพ ยงกุลวณิช และภาณุพงศ์ บุญรมย์ (2564). การจำแนกข้อความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation". 12 ก.พ.64 .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเภอเมืองอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6. 712-726.
2563
อำไพ ยงกุลวณิช สัณชัย ยงกุลวณิช ศุภเทพสติมั่น และรติ ท่าโพธิ์ (2563). แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเภอเมืองอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6. 712-726. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว รายวิชาระบบสนับสนุน การตัดสินใจ

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต.
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(1), 1-11.
2562
ปิยนุช วรบุตร, ภาณุพงศ์ บุญรมย์, และศุภเทพ สติมั่น. (2562). การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว รายวิชาระบบสนับสนุน การตัดสินใจ. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(1), 1-11. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
5
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(1), 119-130.
2562
ศุภเทพ สติมั่น, ปิยนุช วรบุตร, ชานนท์ จังกาจิตต์, และกษมา ดอกดวง. (2562). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(1), 119-130. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
6
ธีการแบบรวมกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทข้อมูลสูงด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับสมดุลข้อมูล

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศุภเทพ สติมั่น. (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมในการค้นคืนภาพด้วยสีและพื้นผิว. ใน........ (บรรณาธิการ), การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. (217-222). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
7
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมในการค้นคืนภาพด้วยสีและพื้นผิว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2560
ศุภเทพ สติมั่น. (2560). “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมในการค้นคืนภาพด้วยสีและพื้นผิว,”. The Thirteenth National conference on Computing and Information Technology. หน้า 217-222. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ดร.ศุภเทพ  สติมั่น: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
80,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.66  ถึง  30 ก.ย.67 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2560
ดร.ศุภเทพ  สติมั่น: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
วิธีการแบบรวมกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทข้อความไม่สมดุลสูงด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับสมดุลข้อมูล
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 ต.ค.59  ถึง  29 ก.ย.60 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2565
ดร.ศุภเทพ  สติมั่น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การจำแนกความคิดเห็นการใช้บริการร้านอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อความคิดเห็น.
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.64  ถึง  30 ก.ย.65 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2565
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การจำแนกความคิดเห็นการใช้บริการร้านอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคเหมืองข้อความคิดเห็น
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.64  ถึง  30 ก.ย.65 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2562
ดร.ศุภเทพ  สติมั่น: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร: หัวหน้าโครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.61  ถึง  30 ก.ย.62 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
230,000.00
   
Page 1 / 1 Pages