ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การออกแบบสถานีงานเพื่อลดปัญหาด้านการยศาสตร์สำหรับพนักงานรื้อถอนชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารยศาสตร์ไทย.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556 หน้า 13-24
2566
รัชนี จูมจี, พชร วารินสิทธิกุล, กุลวรรณ โสรัจจ์, ธีรวรรณ บุญโทแสง, อนุวัฒน์ ยินดีสุข, ศศิธร อดิศรเมธากุล, พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน.  (2566).  การออกแบบสถานีงานเพื่อลดปัญหาด้านการยศาสตร์สำหรับพนักงานรื้อถอนชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารยศาสตร์ไทย 6 (1)  13-24
0.80
แสดงข้อมูล...
2
เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า และ ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์. (2563). เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 43 – 54. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การศึกษาการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, สราญ ปริสุทธิกุล, พิมุกต์ สมชอบ, ขนิษฐา คนกล้า,นัทธพงศ์ นันทสำเริง, ก้องเกียรติ สหายรักษ์ และเกรียงศักดิ์ รักภักดี. (2562). การศึกษาการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 201-234. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, และขนิษฐา คนกล้า. (2560). “การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล.ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (286-289) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์, ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2560). ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (137-144). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมทุ่งหมู่บ้านหัวดอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมทุ่งหมู่บ้านหัวดอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
วันวิสา มากดี, พิมุกต์ สมชอบ, อัญญาณี อดทน, วิรินดา สุทธิพรม, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2559). การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมทุ่งหมู่บ้านหัวดอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน.ในอำไพ ยงกุลวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (190-203). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2567
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: หัวหน้าโครงการวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนารูปแบบธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการใช้ซ้ำและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม
5,102,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.พ.67  ถึง  30 ม.ย.68 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ ิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2560
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะ ด้วยอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things)
700,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  1 ธ.ค.60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2560
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
777,920.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  30 พ.ย.61 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
6,879,920.00
   
Page 1 / 1 Pages