ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. เกรียงศักดิ์ รักภักดี

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมล์ : nidnoidong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 045352000 ต่อ 1314

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

ไทย

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด อุบลราชธานี บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา (ระยะที่ 2)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ไมตรีริมทอง และคณะ.(2566). การพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด อุบลราชธานี บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา (ระยะที่ 2). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2565
ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, วชิระ โมราชาติ และเกียรติศักดิ์ พระเนตร.  (2566).  การพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด อุบลราชธานี บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา (ระยะที่ 2).  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 (4)  .
1.00
แสดงข้อมูล...
2
แอปพลิเคชันค้นหาสถานที่พักรอบสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรผ่านระบบแอนดรอยด์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
เกรียงศักดิ์ รักภักดี และคณะ.(2564). แอปพลิเคชันค้นหาสถานที่พักรอบสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรผ่านระบบแอนดรอยด์. ในปานฉัตร เอการักษ์ (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. (443-450). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาราชภัฏลัยกำแพงเพชร..
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
อัยรดา พรเจริญ, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ไมตรี ริมทอง, ปราโมชย์ นามวงศ์, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2563). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 26(3), 88-96. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, และขนิษฐา คนกล้า. (2560). “การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล.ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (286-289) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์, ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2560). ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (137-144). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
เกรียงศักดิ์ รักถักดี. (2560). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์, 12(2). 84-91. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมความสุขในการทำงาน ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
31 ต.ค.66  ถึง  31 ต.ค.67 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงาน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใน การสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมความสุขในการทำงานของพนักงานสำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
31 ต.ค.66  ถึง  31 ต.ค.67 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ : ผู้ร่วมวิจัย
พันเอกสิรภพ แก้วชนิด: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใน การสนับสนุนการตัดสินใจดูแลสุขภาวะของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) สังกัดกองทัพบก
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ม.ย.66 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2566
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการความเครียดด้านการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
15 ก.พ.66  ถึง  30 ก.ย.66 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2565
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2565
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
นิภาพร มิ่งสินธ์: ผู้ร่วมวิจัย
บุญดี ทองเกลี้ยง: ผู้ร่วมวิจัย
พิศมัย พรมกสิกร: ผู้ร่วมวิจัย
แอพพลิเคชั่นค้นหาร้านอาหารรอบสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร ผ่านระบบดาวเทียมบอกพิกัด
0.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
15 ม.ค.65  ถึง  15 ม.ค.66 วิจัยในชั้นเรียน
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2564
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2564
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
38,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2564
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  1 ก.ย.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2563
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบเว็บเซอร์วิส
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.62  ถึง  30 ก.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2560
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาปัจจัยหลายทางเลือกของนักท่องเที่ยวในการพัฒนาฐานข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)
404,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.59  ถึง  31 มี.ค.61 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
757,500.00
   
Page 1 / 1 Pages