ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมล์ : songsri.l@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1314

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok ของวัยรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

เกวลิน โฉสูงเนิน, ธนศิตา ลี้หิรัญพงศ์ และอดุลยเดช ตันแก้ว.  (2567).  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok ของวัยรุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี.  ในชาญชัย สุกใส. บรรณาธิการ. การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: พลังแห่งการพัฒนาท้องถิ่น การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 (30 มีนาคม 2567; อุบลราชธานี)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางปั่นจักรยานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" Humanities and Social Sciences: "Innovation for the Creative Economy" .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์, ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2560). ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (137-144). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการข้อมูลธุรกิจด้วยกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
10,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.66  ถึง  31 ธ.ค.66 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
1 ม.ค.66  ถึง  31 ธ.ค.66 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
ผศ.ดร.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2563
ผศ.ดร.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2560
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: ผู้ร่วมวิจัย
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
125,000.00
   
Page 1 / 1 Pages