ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร. ประนอม คำผา

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ : pranorm.k@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1309

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

บัญชี การจัดการ

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การศึกษาความแม่นยำของตัวแบบ Altman’s EM-Score Model และการพยากรณ์โอกาสเกิดความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชี.
วารสารสภาวิชาชีพบัญชี/4/3
2565
ประนอม คำผา.  (2565).  การศึกษาความแม่นยำของตัวแบบ Altman’s EM-Score Model และการพยากรณ์โอกาสเกิดความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  สภาวิชาชีพบัญชี 4 (3)  26-43
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 2
กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และปิยนุช วรบุตร. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(2), 113-124. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
3
บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย : 11(3), 127-138
ประนอม คำผา, กิตติมา จึงสุวดี และอัยรดา พรเจริญ. (2561). บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 11(3), 127-138. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
4
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37
2561
ประนอม คำผา, รัชนิกร วรรณสถิตย์ และพรชัย วีระนันทาเวทย์. (2561). ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37 .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
5
Service Quality Impacts on Effectiveness of Modern Management Practices

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement
2560
Kittima Cheungsuvadee, Pranorm Kumpha, and Piyakanit Chotivanich . (2560). Service Quality Impacts on Effectiveness of Modern Management Practices The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: pp 194-199. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
6
Impact of Leadership Styles on the Performance of Accounting Firms in Thailand.

Frankfurt Germany.
Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology
2560
Pranom Kumpla, Kittima Chengsuvadee, Irada Phorncharoen and Nalinee Thongprasert. (2018). Impact of Leadership Styles on the Performance of Accounting Firms in Thailand. Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology, Engineering and Management, Frankfurt Germany. pp.30-34. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(1)
2560
บัวผัน คำเสมอ, กิตติมา จึงสุวดี และประนอม คำผา. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(1), 47-58 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
8
คุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนื

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประนอม คำผา. (2559). คุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(1), 33-46. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตราส่วนทางการเงินและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
ประนอม คำผา. (2562). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตราส่วนทางการเงินและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11(1). 160-173. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2559
รศ.ดร.ประนอม คำผา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2557
รศ.ดร.ประนอม คำผา: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาคุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
650,000.00
   
Page 1 / 1 Pages