ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ประนอม คำผา
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ : pranorm.k@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1309
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 2
3 ก.ค.63
กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และปิยนุช วรบุตร. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(2), 113-124.
0.60
แสดงข้อมูล...
2
บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย : 11(3), 127-138
1 ต.ค.61
ประนอม คำผา, กิตติมา จึงสุวดี และอัยรดา พรเจริญ. (2561). บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 11(3), 127-138.
0.80
แสดงข้อมูล...
3
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37
1 ต.ค.61
ประนอม คำผา, รัชนิกร วรรณสถิตย์ และพรชัย วีระนันทาเวทย์. (2561). ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37
0.40
แสดงข้อมูล...
4
Service Quality Impacts on Effectiveness of Modern Management Practices

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement
19 ธ.ค.60
Kittima Cheungsuvadee, Pranorm Kumpha, and Piyakanit Chotivanich . (2560). Service Quality Impacts on Effectiveness of Modern Management Practices The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: pp 194-199.
0.40
แสดงข้อมูล...
5
Impact of Leadership Styles on the Performance of Accounting Firms in Thailand.

Frankfurt Germany.
Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology
1 ธ.ค.60
Pranom Kumpla, Kittima Chengsuvadee, Irada Phorncharoen and Nalinee Thongprasert. (2018). Impact of Leadership Styles on the Performance of Accounting Firms in Thailand. Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology, Engineering and Management, Frankfurt Germany. pp.30-34.
0.40
แสดงข้อมูล...
6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(1)
1 ก.ค.60
บัวผัน คำเสมอ, กิตติมา จึงสุวดี และประนอม คำผา. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(1), 47-58
0.80
แสดงข้อมูล...
7
คุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนื

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
1 ม.ค.59
ประนอม คำผา. (2559). คุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(1), 33-46.
0.60
แสดงข้อมูล...
8
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตราส่วนทางการเงินและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
ประนอม คำผา. (2562). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตราส่วนทางการเงินและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 11(1). 160-173.
0.80
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.ดร.ประนอม คำผา: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
15 มิ.ย.64  ถึง  15 พ.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ผศ.ดร.ประนอม คำผา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2557
ผศ.ดร.ประนอม คำผา: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาคุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
2 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
700,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2557 1 250,000.00
2559 1 400,000.00
2564 1 50,000.00