ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. บุษยมาส  ชื่นเย็น
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : ple.boos@chaiyo.com
เบอร์โทรศัพท์ :
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
IHUSOC III Program IHUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences “Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement” And NIVCMR (The 5th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
Abstract Measurement of the business brand value there are a number of ways, but not all that suitable for any brand. It is difficult to manage to increase the value of the brand if a business does not know the true potential of its brand. This paper study on how to measure the value of a brand to make business survive which consisting of 2 methods 1) level of attitudes, the study mentions brand dynamics model, conversion model and equitrend model to measure the values in quality, salience and equity by multiplying quality point with salience point. 2) financial aspect methods can be applied to suit any business and creating effective marketing strategy and brand value building that will eventually respond to further demands of customers.
2565
Sudarat Sombat, Sreykhouch Dim, Boosayamas Chuenyen.  (2565).  How to Measure a Value of Brand to Make Business Survive.  IHUSOC III Program IHUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences “Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement” And NIVCMR (The 5th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research) - (-)  279-288
0.40
แสดงข้อมูล...
2
รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิผลในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 TCI 1
บุษยมาส ชื่นเย็น. (2565). รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิผลในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี . 9(1) มกราคม – มิถุนายน, 25 - 48. บุษยมาส ชื่นเย็น.  (2565).  รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิผลในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  -
0.80
แสดงข้อมูล...
3
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
บุษยมาส ชื่นเย็น. (2564). การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 8(2) กรกฎาคม - ธันวาคม, 51 - 63. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
The study of marketing factors that affect the decision to buy environmental products of Generation Y Group In Ubon Ratchathani Province

Savannakhet University.
The International symposium on Sustainable Development and Internationalisation of Higher
2563
.  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
5
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอุบลราขธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
บุษยมาส ชื่นเย็น. (2562). การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอุบลราขธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(1), ….-…. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
วิธีการวัดมูลค่าของตราสินค้าอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
บุษยมาส ชื่นเย็น และ อุมารินทร์ ราตรี. (2562). วิธีการวัดมูลค่าของตราสินค้าอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 3(1), 1-15. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี..
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี และภูธร กอดแก้ว. (2561). การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” (443-454). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
... ไม่มีข้อมูล ...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะกับความเหมาะสมของพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
30 มิ.ย.63  ถึง  30 มิ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2561
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 มิ.ย.62  ถึง  31 ต.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 มิ.ย.62  ถึง  1 มิ.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2557
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นวายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
125,000.00
   
Page 1 / 1 Pages