ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ. บุษยมาส  ชื่นเย็น
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : ple.boos@chaiyo.com
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
The study of marketing factors that affect the decision to buy environmental products of Generation Y Group In Ubon Ratchathani Province

Savannakhet University.
The International symposium on Sustainable Development and Internationalisation of Higher
11 ต.ค.62
0.40
แสดงข้อมูล...
2
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอุบลราขธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
21 ก.พ.62
บุษยมาส ชื่นเย็น. (2562). การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอุบลราขธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(1), ….-….
0.60
แสดงข้อมูล...
3
วิธีการวัดมูลค่าของตราสินค้าอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
1 ม.ค.62
บุษยมาส ชื่นเย็น และ อุมารินทร์ ราตรี. (2562). วิธีการวัดมูลค่าของตราสินค้าอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 3(1), 1-15.
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี..
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
1 ก.ค.60
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี และภูธร กอดแก้ว. (2561). การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” (443-454). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
บุษยมาส ชื่นเย็น. (2564). การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 8(2) กรกฎาคม - ธันวาคม 2564, TCI2
0.60
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะกับความเหมาะสมของพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
30 มิ.ย.63  ถึง  30 มิ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2561
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 มิ.ย.62  ถึง  31 ต.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 มิ.ย.62  ถึง  1 มิ.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2557
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นวายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
125,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2557 1 25,000.00
2561 1 40,000.00
2563 2 60,000.00