ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ดร. รัตนภรณ์  แซ่ลี้
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : rattanaporn.s@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1303
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564). (TCI กลุ่มที่ 2)
1 ก.ค.64
สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์. ในวารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564). (TCI กลุ่มที่ 2)
0.00
แสดงข้อมูล...
2
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี.

มรภ.อุบลราชธานี.
บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 16(1) (มกราคม - เมษายน)
13 ม.ค.64
กาณจนา ชินนาค และคณะ. (2564), แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี.,บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 16(1) (มกราคม - เมษายน) TCI 2
0.60
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, 7(2). 57-73
14 ธ.ค.63
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ โชฒกามาศ พลศรี และศุภกัญญา เกษมสุข. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, 7(2), 57-73.
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. .
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
29 มี.ค.63
โชฒกามาศ พลศรี และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. ใน.................(บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563. (...-...). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
0.00
แสดงข้อมูล...
5
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(1), 91-103.
10 ก.พ.63
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(1), 91-103.
0.60
แสดงข้อมูล...
6
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มรภ.เชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). (TCI กลุ่มที่ 2)
15 ม.ค.63
โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 13(2), 87-98.
0.60
แสดงข้อมูล...
7
1. ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
6 ก.พ.61
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และธวมินทร์ เครือโสม. (2561). ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย. ในปิยกนิษฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0" (...-....). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
8
การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
1 ก.พ.61
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และเพ็ญศิริ โชติพันธ์. (2561). การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.ในปิยกนิฐย์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0. (...-...). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
9
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี,” วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
26 ธ.ค.60
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (….-….) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปี2)
300,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.64  ถึง  1 ก.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  1 ม.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน บ้านท่าก่อ
919,666.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
25 ส.ค.63  ถึง  30 ม.ย.64 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,519,666.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2564 4 1,819,666.00