ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล :  

2. ตำแหน่งปัจจุบัน :
2.1 วุฒิการศึกษา : :
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ

.
วิศิษฎ์ ย่าพรหม, พิมุกต์ สมชอบ, รัตนภรณ์ แซ่ลี้, อดุลยเดช ตันแก้ว และดุสิตจักรศิลป์. (2566). เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ, ศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 13(2), 45 – 60
2566
วิศิษฎ์ ย่าพรหม, พิมุกต์ สมชอบ, รัตนภรณ์ แซ่ลี้, อดุลยเดช ตันแก้ว และดุสิตจักรศิลป์. .  (2566).  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ,.  ศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2)  45-60
0.60
แสดงข้อมูล...
2
. (2567) พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านกาารตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจนเจอเรชั่นวาน ในเขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนล่างของประเทศไทย., 8(1).(54-65)

.

2567
บุษยมาศ ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี รัตนภรณ์ แซ่ลบี้ และ โชฒกามาศ พลศรี.  (2567).  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านกาารตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจนเจอเรชั่นวาน ในเขตภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนล่างของประเทศไทย..  วารสารศิลปะการจัดการของมูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ 8 (1)  54-65
0.00
แสดงข้อมูล...
3
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และคณะ. (2566) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใน การประชุมวิชาการ

ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2556.

2566
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และคณะ.  (2566).  รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และคณะ. (2566) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใน การประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำปี พ.ศ.25.  - - (-)  -
0.20
แสดงข้อมูล...
4
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ

.
วิศิษฏ์ ย่าพรหม, พิมุกต์ สมชอบ และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2566). เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ, วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม- ธันวาคม)
2566
วิศิษฏ์ ย่าพรหม, พิมุกต์ สมชอบ และรัตนภรณ์ แซ่ลี้..  (2566).  เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่กับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ.  วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (2)  45-57
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าก่อ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แนวคิดแบบอไจล์

มรภ อุบลราชธานี.
การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าก่อ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แนวคิดแบบอไจล์
2565
รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ สุพัตรา วะยะลุ น รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และ วนษา สินจังหรีด.  (2565).  การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าก่อ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แนวคิดแบบอไจล์.  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 7 (2)  66-79
0.60
แสดงข้อมูล...
6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

.
รัชดาภรณ์ ชาญธนโชค,รัตนภรณ์ แซ่ลี้และ พิมุกต์ สมชอบ. (2565)ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.,วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี., 4(2). online
2565
ชดาภรณ์ ชาญธนโชค,รัตนภรณ์ แซ่ลี้และ พิมุกต์ สมชอบ..  (2565).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี 4 (2)  online
0.60
แสดงข้อมูล...
7
สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564). (TCI กลุ่มที่ 2)
2564
สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์. ในวารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564). (TCI กลุ่มที่ 2) .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
8
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี.

มรภ.อุบลราชธานี.
บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 16(1) (มกราคม - เมษายน)
2564
กาณจนา ชินนาค และคณะ. (2564), แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี.,บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 16(1) (มกราคม - เมษายน) TCI 2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, 7(2). 57-73
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ โชฒกามาศ พลศรี และศุภกัญญา เกษมสุข. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, 7(2), 57-73. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
10
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. .
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
โชฒกามาศ พลศรี และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. ใน.................(บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563. (...-...). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
11
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(1), 91-103.
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(1), 91-103. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มรภ.เชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). (TCI กลุ่มที่ 2)
โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 13(2), 87-98. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
13
1. ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และธวมินทร์ เครือโสม. (2561). ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย. ในปิยกนิษฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0" (...-....). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
14
การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และเพ็ญศิริ โชติพันธ์. (2561). การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.ในปิยกนิฐย์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0. (...-...). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
15
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี,” วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (….-….) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.รัชดาภรณ์ ศรีสุระ: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทานของกาแฟท้องถิ่นเมืองปากซองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองชายแดนไทย-ลาว (ปีงบประมาณ 2566) โดย บพท.
1,000,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
31 ต.ค.66  ถึง  31 มี.ค.67 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2567
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนากลไกจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภท โฟมพียู (โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam, PU Foam)) สู่แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจหมุนเวียน (ระยะที่ 2)
700,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
31 ต.ค.66  ถึง  30 ก.ย.67 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2565
: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส
858,100.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
8 ต.ค.64  ถึง  7 ม.ย.65 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2565
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.64  ถึง  30 ม.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปี2)
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.64  ถึง  1 ก.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  1 ม.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน บ้านท่าก่อ
919,666.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
25 ส.ค.63  ถึง  30 ม.ย.64 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
4,377,766.00
   
Page 1 / 1 Pages