ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ดร. รัตนภรณ์  แซ่ลี้
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : rattanaporn.s@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1303
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

.
รัชดาภรณ์ ชาญธนโชค,รัตนภรณ์ แซ่ลี้และ พิมุกต์ สมชอบ. (2565)ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.,วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี., 4(2). online
2565
ชดาภรณ์ ชาญธนโชค,รัตนภรณ์ แซ่ลี้และ พิมุกต์ สมชอบ..  (2565).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของคนวัยท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี 4 (2)  online
0.60
แสดงข้อมูล...
2
สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564). (TCI กลุ่มที่ 2)
2564
สภาพปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์. ในวารสารศรีวนาลัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2564). (TCI กลุ่มที่ 2) .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี.

มรภ.อุบลราชธานี.
บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 16(1) (มกราคม - เมษายน)
2564
กาณจนา ชินนาค และคณะ. (2564), แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี.,บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 16(1) (มกราคม - เมษายน) TCI 2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, 7(2). 57-73
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ โชฒกามาศ พลศรี และศุภกัญญา เกษมสุข. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, 7(2), 57-73. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. .
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
โชฒกามาศ พลศรี และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. ใน.................(บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563. (...-...). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
6
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(1), 91-103.
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(1), 91-103. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มรภ.เชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). (TCI กลุ่มที่ 2)
โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 13(2), 87-98. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
8
1. ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และธวมินทร์ เครือโสม. (2561). ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย. ในปิยกนิษฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0" (...-....). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และเพ็ญศิริ โชติพันธ์. (2561). การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.ในปิยกนิฐย์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0. (...-...). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
10
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี,” วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (….-….) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. .
การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
โชฒกามาศ พลศรี และรัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูปกรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. ใน.................(บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563. (...-...). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
0.00
แสดงข้อมูล...
2
1. ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และธวมินทร์ เครือโสม. (2561). ภาพลักษณ์ของตนเองของกลุ่มชายรักชาย. ในปิยกนิษฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0" (...-....). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
งานประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค ๔.๐ “Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018”
รัตนภรณ์ แซ่ลี้ และเพ็ญศิริ โชติพันธ์. (2561). การศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยา และการนับถือตนเอง ในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.ในปิยกนิฐย์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0. (...-...). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี,” วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านขายของฝากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป ในจังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (….-….) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส
858,100.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
8 ต.ค.64  ถึง  7 ม.ย.65 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ส.ค.64  ถึง  30 ม.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปี2)
300,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.64  ถึง  1 ก.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  1 ม.ย.65 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน บ้านท่าก่อ
919,666.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
25 ส.ค.63  ถึง  30 ม.ย.64 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
2,677,766.00
   
Page 1 / 1 Pages