ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. อุมารินทร์  ราตรี

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ม.การตลาด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน

วารสารรัชภาคย์.
วารสารรัชภาคย์, 8(57), มีนาคม-เมษายน 2567
2567
บุษยมาส ชื่นเย็น โชฒกามาศ พลศรี อุมารินทร์ ราตรี และนวลปราง ขันเงิน. (2567) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน. วารสารรัชภาคย์, 8(57), มีนาคม-เมษายน 2567.  (2567).  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน.  วารสารรัชภาคย์ 8 (57)  -
0.80
แสดงข้อมูล...
2
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

วารสารศิลปการจัดการ.
วารสารศิลปการจัดการ, 8(1), มกราคม -มีนาคม 2567.
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารศิลปการจัดการ, 8(1), มกราคม -มีนาคม 2567..  (2567).  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย.  วารสารศิลปการจัดการ 8 (1)  -
0.00
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

2567
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี จตุพร จันทารัมย์ และ โชฒกามาศ พลศรี. (2566) การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(2), 31-48..  (2566).  การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. .  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2)  31-48
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)
บุษยมาส ชื่นเย็น,อุมารินทร์ ราตรี, โชฒากามาศ พลศรี,ภูธร กอดแก้วและนวลปราง ขันเงิน.(2566).  (2566).  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการตลาดอิงการกุศล การสร้างคุณค่าทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (1)  -
0.60
แสดงข้อมูล...
5
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
อุมารินทร์ ราตรี. (2563). แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมการวิ่ง เพื่อสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(1), 139-161. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
อุมารินทร์ ราตรี. (2562). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13(3), 93-106 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
7
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562)
อุมารินทร์ ราตรี. (2562). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(3), ....-..... .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
8
การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี: .
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี:
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี และภูธร กอดแก้ว. (2561). การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” (443-454). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
Model Management to In Influence Buying Behavior

South Korea..
Seoul 10th International Conference on “Business, Economic, Social Science & Humanities – BESSH-2016” South Korea.
2559
อุมารินทร์ ราตรี . “Model Management to In Influence Buying Behavior” Seoul 10th International Conference on “Business, Economic, Social Science & Humanities – BESSH-2016” South Korea. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
10
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
2566
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี จตุพร จันทารัมย์ และโชฒกามาศ พลศรี.  (2566).  การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา 11(1) (กรกฎาคม – ธันวาคม)  -
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี : หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาววลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร: ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวชัชฎาภรณ์ ไชยสัตย์: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ของชุมชนตามเส้นทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจลำเซบก จังหวัดอุบลราชธานี
350,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ม.ค.66  ถึง  31 ม.ค.67 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2563
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี : หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมแบบครบวงจรเส้นทางลุ่มน้ำโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
7 ส.ค.63  ถึง  7 ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
380,000.00
   
Page 1 / 1 Pages