ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. อุมารินทร์  ราตรี
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
อุมารินทร์ ราตรี. (2563). แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมการวิ่ง เพื่อสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(1), 139-161. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
อุมารินทร์ ราตรี. (2562). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13(3), 93-106 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562)
อุมารินทร์ ราตรี. (2562). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(3), ....-..... .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
4
การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี: .
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี:
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี และภูธร กอดแก้ว. (2561). การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” (443-454). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
Model Management to In Influence Buying Behavior

South Korea..
Seoul 10th International Conference on “Business, Economic, Social Science & Humanities – BESSH-2016” South Korea.
2559
อุมารินทร์ ราตรี . “Model Management to In Influence Buying Behavior” Seoul 10th International Conference on “Business, Economic, Social Science & Humanities – BESSH-2016” South Korea. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี: .
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี:
บุษยมาส ชื่นเย็น อุมารินทร์ ราตรี และภูธร กอดแก้ว. (2561). การศึกษาการเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอลและแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2561 “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” (443-454). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี : หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมแบบครบวงจรเส้นทางลุ่มน้ำโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
7 ส.ค.63  ถึง  7 ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
30,000.00
   
Page 1 / 1 Pages