ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. พิมุกต์  สมชอบ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.การตลาด : มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
พิมุกต์ สมชอบ. (2563). การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2), 1-11. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
2
โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ

วารสารบัณฑิต ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
Volume 12 Number 2 May - August 2019
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, พิมุกต์ สมชอบ, วลัยพร สุขปลั่ง และวิรัญญา สุทธิกุล. (2562). โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงพนมเปญ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(2) 1-21. .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
3
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิมุกต์ สมชอบ และเพ็ญศิริ โชติพันธ์. (2560). กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (108-114). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปาจรีย์ ไหว้พรหม และพิมุกต์ สมชอบ. (2560). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (43-51). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
โมเดลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
พิมุกต์ สมชอบ. (2560). โมเดลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี, 6(1), 29-38. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมทุ่งหมู่บ้านหัวดอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันวิสา มากดี, พิมุกต์ สมชอบ, อัญญาณี อดทน, วิรินดา สุทธิพรม, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2559). การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมทุ่งหมู่บ้านหัวดอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน.ในอำไพ ยงกุลวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (190-203). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
7
กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิมุกต์ สมชอบ และไพศาล พูลผล. (2559). “กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี. ในอำไพ ยงกุลวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (107-118). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2559
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพด้าการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
370,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
370,000.00
   
Page 1 / 1 Pages