ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. วรนุช  กุอุทา

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.การบัญชี : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 331-337.
2563
วรนุช กุอุทา. (2562). ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 331-337. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
2
การลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 338-344
2562
วรนุช กุอุทา. (2562).การลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 338-344 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
3
การลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
2562
วรนุช กุอุทา. (2562). การลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 16(2), 338-344. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
4
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
2562
วรนุช กุอุทา. (2562). ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 331-337. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
5
ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศต่อค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2561
วรนุช กุอุทา, พัชรินทร์ สารมาท, นิรมล เนื่องสิทธะ และเมทิกา ธรรมกิจโสภณ.(2561). ความสัมพันธ์ของประสบการณ์ในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศต่อค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย.การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 382-393. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 15(2), 449-511.
2561
วรนุช กุอุทา, กฤตยกมล ธานิสพงศ์ และกันตภณ หลอดโสภา.(2561). แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 15(2), 449-511. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
48,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
45,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
45,180.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: ผู้ร่วมวิจัย
[ R571 ] โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
35,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.65  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2566
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: ผู้ร่วมวิจัย
กลไกการกำกับดูแลกิจการ ความระมัดระวังทางบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET 50
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.65  ถึง  30 ก.ย.66 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2565
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.บุษยมาส  ชื่นเย็น: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
35,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2564
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
41,090.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2564
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2564
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโน้นค้อ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2563
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อโนชา สุวรรณสาร: ผู้ร่วมวิจัย
ความระมัดระวังทางการบัญชีที่ส่งผลต่อค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET50
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2561
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการนิติบุคคลที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.61  ถึง  31 ต.ค.61 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
12
2561
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
การลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธาน
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.61  ถึง  30 พ.ย.62 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
13
2560
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดต้นทุนการปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
14
2560
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
สภาพปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
15
2557
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: หัวหน้าโครงการวิจัย
กระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,669,270.00
   
Page 1 / 2 Pages