ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล :  

2. ตำแหน่งปัจจุบัน :
2.1 วุฒิการศึกษา : :
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัย 12 (2) 37-49
2565
พรชัย วีระนันทาเวทย์, มาลิณี ศรีไมตรี และหทัยรัตน์ ควรรู้ดี..  (2565).  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.  ศรีวนาลัย 12 (2)  37-49
0.60
แสดงข้อมูล...
2
I-HUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences. Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement

Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University; Buriram.

2565
Kamolchanok Kanharin, Nutcharee Waituk, Nuttamon Kaewjinda, Arthit Srichandee, Pornchai Weeranantavet, and Adulyadej Tunkaew..  (2565).  Factors Affecting Online Purchase Decision of College Students in Ubon Ratchathani Province during COVID-19 Pandemic..  I-HUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences. Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement 3 (2565)  PP. 289-296
0.40
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 2
กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และปิยนุช วรบุตร. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(2), 113-124. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2562, 289-310.
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, พัชราวดี กุลบุญญา, อำไพ ยงกุลวณิช, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และ สุนิดา เกิดหนุนวงศ์. (2562). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(2), 289-310. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37.
2561
ประนอม คำผา, รัชนิกร วรรณสถิตย์ และพรชัย วีระนันทาเวทย์. (2561). ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
ปัญหาการทุจริตกับแนวคิดระบบการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์.
วารสารศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, สายทิพย์ จะโนภาษ, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และรัชนิกร วรรณสถิตย์. (2561). ปัญหาการทุจริตกับแนวคิดระบบการควบคุมภายใน.วารสารศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์, 5(2), 46-55. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
ผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559.
พรชัย วีระนันทาเวทย์. (2559). ผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 8(1), 123-138. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อ.เอมีลี่  เวสท์บรุค: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
29,920.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2565
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
29,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
8 ก.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง ตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  1 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง ตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  1 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2564
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: ผู้ร่วมวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับสมุนไพรและการพัฒนาช่องทางการจัด จ าหน่ายออนไลน์เพ ื่อเสริมสร้างรายได้และเพ ิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ กรณีศ ึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา บ้านดอนกลาง ต าบลค้อเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.63  ถึง  31 ต.ค.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2563
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารตำบลหนองบ่อ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2563
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ศิริมล แสนสุข: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
29,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์บริหารส่วนตำบลเมืองเดช
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2563
อ.พรชัย  วีระนันทาเวทย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
279,400.00
   
Page 1 / 1 Pages