ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. รวิ  กลางประพันธ์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ม.การเงินและการธนาคาร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ความยั่งยืนในการดำเนินงานของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
พรรณราย ละตา, จันทร์เพ็ญ ธงไชย, ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ และรวิ กลางประพันธ์. (2563). ความยั่งยืนในการดำเนินงานของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 38(1), 82-92. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
อ.รวิ  กลางประพันธ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ส.ค.63  ถึง  Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2560
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
330,000.00
   
Page 1 / 1 Pages