ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. รวิ  กลางประพันธ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ความยั่งยืนในการดำเนินงานของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
1 ม.ค.63
พรรณราย ละตา, จันทร์เพ็ญ ธงไชย, ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ และรวิ กลางประพันธ์. (2563). ความยั่งยืนในการดำเนินงานของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 38(1), 82-92.
0.60
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
อ.รวิ  กลางประพันธ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
7 ส.ค.63  ถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2560
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
330,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2560 1 300,000.00
2563 2 60,000.00